АНД 2950/2013 - Решение - 23-07-2013

Решение по Наказателно дело 2950/2013г.

    Р Е Ш Е Н И Е 

№.....                                23.07.2013 г.                                       гр.Пловдив,

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХХVІ наказателен състав

На двадесет и седми юни                две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

Секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

като разгледа докладваното от съдията Печилкова НАХД №2950 по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Б.Г. *** против Наказателно постановление №****/28.02.2013 г. на ВРИД Началник на сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, с което на осн. чл.179 ал.2 вр. чл.179 ал.1 т.5 предл.4 от Закона за движение по пътищата  /ЗДвП/ му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение на чл.6 т.1 предл.2 от ЗДвП. Моли съда да отмени Наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят Б.П., редовно и своевременно призован, се явява лично и поддържа жалбата.    

Въззиваемият сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, редовно и своевременно призован, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на жалбоподателя в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 21.02.2013 г. на Б.Г. *** е съставен Акт за установяване на административно нарушение №****/21.02.2013 г. от С.П., мл.автоконтрольор при сектор Пътна полиция - гр.П., за това, че на 21.02.2013 г. около 07.30 часа в гр.П., на кръстовището на бул.*-ти с. и бул.Ц. ш. при управление на личния си лек автомобил “С. к.” с рег. №** ** ** ** допуска следното нарушение : навлиза на забраняващ сигнал на светофара и удря движещия се от лявата му страна направо на разрешаващ сигнал лек автомобил „Ф. с.” с рег.№** ** ** **, с което предизвиква ПТП с имуществени вреди по двете МПС-та. Актосъставителят квалифицира нарушението по чл.6 т.1 от ЗДвП. Актът е предявен и препис от същия е връчен срещу подпис на П. на 21.02.2013 г. За настъпилото ПТП е изготвен протокол за ПТП № *******/21.02.2013 г. /л.11/.

В подкрепа на констатациите в съставения акт и изготвения протокол за ПТП са показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел С.Н., свидетел на съставяне на АУАН, които съдът кредитира като обективни, последователни и кореспондиращи на доказателствения материал по делото. От същите се установява, че въз основа на получен сигнал за настъпило ПТП заедно с негов колега пристигат на кръстовището на бул.Ц. ш. и бул. Ш. с. в гр.П., където констатират възникнало ПТП между два автомобила. Извършен е оглед на последните, щетите от ПТП-то, както и е проведен разговор с двамата водачи, въз основа на чиито обяснения  е изготвен протокол за ПТП, а на нарушителя е съставен АУАН. Жалбоподателят като водач на автомобила, на когото е съставен акт, посочва на свидетеля Н., че е преминал на светофара на секунди преди да светне червено. Същевременно Н. констатира, че на указания от Б.П. светофар изобщо няма табло - секундомер. Разяснено е на нарушителя правото му да впише възраженията си в съставения му акт, който е изготвен в негово присъствие, след което препис от същия му е връчен срещу подпис.

Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното Наказателно постановление.

Със Заповед № **-****/28.08.2012 г. на Министъра на вътрешните работи /л.5-6/ Началниците на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР са оправомощени да издават Наказателни постановления за нарушения на ЗДвП, а младшите автоконтрольори в териториалните звена при ОД на МВР – да съставят Актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.

Със Заповед №*-****/03.07.2012 г. /л.7/ на Министъра на вътрешните работи Р. Н. е назначен за ВРИД Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив.

От приложената към преписката справка за дисциплина на водача се установява, че на Б.П. е налагано през 2005г. административно наказание за нарушение на правилата за движение по пътищата.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Видно от приложената към НП разписка, препис от НП е връчен на жалбоподателя чрез баща му на 20.03.2013 г. Срещу НП на 27.03.2013 г. е подадена жалба чрез наказващия орган до Районен съд-Пловдив, което се установява от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е депозирана от надлежна страна /лице, което е санкционирано/  в рамките на преклузивния 7-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

При извършена служебна проверка за допуснати нарушения в хода на административно наказателното производство, съдът не констатира такива, които да водят до опорочаване на производството.

При съставяне на АУАН и издаване на обжалваното НП са спазени изискванията, посочени в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

АУАН е съставен  от С.П., младши автоконтрольор при сектор „Пътна полиция” гр.П., и следователно от лице, разполагащо с правомощие да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП, видно от приложената Заповед № **-****/28.08.2012 на Министъра на вътрешните работи. Актът е съставен в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН. В същия е посочена датата /21.02.2013 г./ и място /гр.П., на кръстовището на бул.*-ти с. и бул.Ц. ш. /  на извършване на нарушението, описание на същото / навлизане в кръстовището на забраняващ сигнал на светофара, в резултат на което управляваният от нарушителя лек автомобил удря движещия се от лявата му страна направо на разрешаващ сигнал лек автомобил „Ф. с.” с рег.№** ** ** **, с което предизвиква ПТП с имуществени вреди по двете МПС-та/ и обстоятелствата, при които е осъществено. Посочена е нарушената законова разпоредба /чл.6 т.1 от ЗДвП/. Актът е съставен в присъствието на нарушителя, на когото е разяснено правото на възражения пред наказващия орган, предявен му е и същият го подписва, като му е връчен и екземпляр от АУАН срещу подпис.

Актът е съставен в присъствието на един свидетел, което не отговаря на изискването на чл.40 ал.1 от ЗАНН. Неспазването на това изискване не представлява съществено нарушение на процедурата по съставяне на акта, още повече че съгласно чл.43 ал.1 от ЗАНН достатъчно е актът да бъде подписан от актосъставителя и поне един от свидетелите.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност /съгласно приложените Заповеди на Министъра на вътрешните работи/, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят осъществява от обективна и субективна страна състава на  нарушението, за което е санкциониран с обжалваното НП, тъй като на 21.02.2013 г. около 07.30 часа в гр.П., на кръстовището на бул.*-ти с. и бул.Ц. ш. при управление на личния си лек автомобил “С. к.” с рег. №** ** ** ** допуска следното нарушение :  навлиза на забраняващ сигнал на светофара и удря движещия се от лявата му страна направо на разрешаващ сигнал лек автомобил „Ф. с.” с рег.№** ** ** **, с което предизвиква ПТП с имуществени вреди по двете МПС-та. Посоченото се установява по категоричен начин от събраните по делото писмени доказателствени средства / протокол за ПТП №*******/21.02.2013 г. и АУАН/, прочетени и приети по надлежния ред, както и гласни такива /показанията на свидетеля С.Н./.

За регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища се използват пътни светофари, които подават сигнали с немигащи и мигащи светлини с червен, жълт и зелен цвят, съгласно разпоредбата на чл.12 ал.1 от ЗДвП, като по силата на чл.31 ал.7 т.1 от ППЗДвП червена светлина означава - "Преминаването е забранено" и водачите на ППС не трябва да преминават "стоп-линията" или, ако няма такава, да преминават линията, на която е поставен светофарът, а когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището или на пешеходната пътека.

В подкрепа на изложеното в жалбата не се представят доказателства от страна на жалбоподателя. Същото не намира опора в събраните по делото писмени и гласни доказателствени средства, посочени по-горе.

По изложените съображения съдът счита за неоснователни направените в жалбата възражения.

Съдът намира, че при определяне на административното наказание наказващият орган се съобразява с изискванията на чл.27 ал.1 от ЗАНН. В разпоредбата на чл.179 ал.2 вр. чл.179 ал.1 т.5 предл.4 от ЗДвП е предвидено административно наказание „глоба” в размер от 100 до 200 лева за водач, който поради нарушение по чл.179 ал. 1 от ЗДвП причини пътнотранспортно произшествие, ако деянието не съставлява престъпление. Правилно е индивидуализирано наказанието за извършеното нарушение. Същото се  явяващо се изолирано и инцидентно за жалбоподателя /предходното нарушение на правилата за движение по пътищата е извършено от П. преди повече от осем години-2005 г./, поради което наказанието е наложено в минималния посочен в закона размер от 100 лева. Разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗАНН не допуска определяне на наказание „глоба” под предвидения най-нисък размер и следователно искането в жалбата за намаляване на наложената „глоба” е неоснователно.

Предвид високата степен на обществена опасност на нарушението с оглед времето на извършването му - рано сутрин, в делничен работен ден, когато движението е по-интензивно, наказващият орган законосъобразно приема, че случаят не е маловажен, поради което издава НП, с което налага на нарушителя предвиденото в закона наказание за извършеното административно нарушение.

По изложените съображения Наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

        

                                      Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №****/28.02.2013 г. на ВРИД Началник на сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, с което на Б.Г.П., ЕГН **********, от с.Ч. на осн. чл.179 ал.2 вр. чл.179 ал.1 т.5 предл.4 от Закона за движение по пътищата  е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.6 т.1 предл.2 от Закона за движение по пътищата  като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.