АНД 2829/2013 - Решение - 16-09-2013

Решение по Наказателно дело 2829/2013г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер    2374                              16.09.2013 година                    Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                               ХХІІ  наказателен  състав

На шести август                                                                             2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 2829 по описа за 2013 г.,

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 161331-173-ІІ/12.03.2013г. издадено от Директора на РЗОК гр.Пловдив , с което на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, чл.105а, ал.3 от ЗЗО, чл.105а, ал.3 от ЗЗО и чл.105а, ал.3 от ЗЗО, на УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, ЕИК ********, с месторазположение на лечебното заведение гр.Пловдив, бул. В. А. № **, и бул. П. Ш. № **, представлявано от доц. д-р К. Б. Д., д.м., - изпълнителен директор на УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, изпълнител по индивидуален договор № 161331/29.02.2012г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, са наложени административни наказания “Имуществена санкция” в размер съответно на 300 лева, 300 лева, 300 лева и 300 лева за извършени четири административни нарушения, всяко от които по чл.181, т.6а, чл.169, ал.1, т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел ІІ, т.І Индикации за хоспитализация на КП № 104 “Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год.” към Приложение № 16 от НРД 2012г. за МД във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 161331-173-ІІ/12.03.2013г. издадено от Директора на РЗОК гр.Пловдив , с което на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, чл.105а, ал.3 от ЗЗО, чл.105а, ал.3 от ЗЗО и чл.105а, ал.3 от ЗЗО, на УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, ЕИК ********, с месторазположение на лечебното заведение гр.Пловдив, бул. В. А. № **, и бул. П. Ш. № **, представлявано от доц. д-р К. Б. Д., д.м., - изпълнителен директор на УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, изпълнител по индивидуален договор № 161331/29.02.2012г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, са наложени административни наказания “Имуществена санкция” в размер съответно на 300 лева, 300 лева, 300 лева и 300 лева за извършени четири административни нарушения, всяко от които по чл.181, т.6а, чл.169, ал.1, т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел ІІ, т.І Индикации за хоспитализация на КП № 104 “Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год.” към Приложение № 16 от НРД 2012г. за МД във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО.

                Жалбоподателят УМБАЛ „С Г” ЕАД, чрез пълномощник, обжалва наказателното постановление, като формулира претенция за отмяната му поради неправилност и незаконосъобразност, твърди се допуснати нарушения на административнопроизводствените правила. В съдебно заседание, редовно призован, не изпраща процесуален представител, но в нарочна писмена молба-становище на пълномощника алтернативно се прави искане за намаляване размера на наложените имуществени санкции.

          Въззиваемата страна – РЗОК Пловдив - Пловдив, редовно призована изпраща процесуален представител - юрк.Х., която моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно, излагайки доводи в тази насока.

          Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

          ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното Наказателно постановление е издадено против УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, за това, че при извършена медицинска проверка по документи – истории на заболявания, представени от лечебното заведение, взети на произволен принцип от 12.02.2013г. до 20.02.2013г. в УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив е установено следното:

                т.I. Нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ неспазени индикации за хоспитализация посочени в т.II 1. на КП № 104 Декомпенсиран   захарен   диабет   при   лица   над   18   години". ІІ.   индикации за хоспитализация и лечение:

1. индикации за хоспитализация:

        болни с новооткрит тип 1 захарен диабет за започване на инсулиново лечение;

        болни с диабетна кетоацидоза - наличие на ацетон в урината и кръвна захар над 12 mmol/1;

        болни с декомпенсиран захарен диабет - при гликиран Hb (Hb А1с) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията

        болни с тип 2 захарен диабет с изчерпани инсулинови резерви за започване на инсулиново лечение;

        болни с хиперосмоларитет - кръвна захар над 35 mmol/1 на гладно или серумен осмолалитет над 320 mOsm/kg;

        болни от захарен диабет с персистиращо нарушение в съзнанието, кръвна захар под 3 mmol/1 (установена от ОПЛ, спешна помощ или приемен кабинет);

        болни с декомпенсиран захарен диабет и диабетна нефропатия (високи стойности на АН и креатининов клирънс под 70 мл/мин или креатинин в серума над 135 микро мола /л) и/или диабетна макроангиопатия и/или диабетна ретинопатия и/или диабетна невропатия.

 

          І.1.ИЗ № 69477/2012г. на пациент хоспитализиран в клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „С Г” ЕАД Пловдив в периода 12.12.2012г. до 17.12.2012г. Случаят е отчетен в РЗОК гр. Пловдив с бланка №7 на МЗ и НЗОК по КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." с окончателна диагноза Е 11.4 Декомпенсиран неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения от лекуващия лекар д-р Е. и нач. клиника доц. д-р О.. Пациентът е постъпил в планов порядък. В гореописания случай в ИЗ стойностите на кр. захар в момента на приемане, по време на болничния престой и при изписване са под 10 ммол/л, а гликираният хемоглобин е 7%. Съгласно индикациите за хоспитализация, болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията. Няма промяна в терапевтичната схема. В съответния случай при изпълнение на КП №104,, Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." в ИЗ №.69477/2012г. лекуващия лекар д-р Е. и нач.клиника доц. д-р О. на 12.12.2012г. като не са спазили индикациите за хоспитализация и не са изпълнили изискванията на Раздел II. Индикации за хоспитализация   и   лечение   т.1.Индикации   за  хоспитализация   по   КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год."  където е записано: "болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи   коригиране на терапията.", лечебното заведение в периода е нарушило чл. 181 т.6 а, чл.169 ал.1 т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел II т. I Индикации за хоспитализация на КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." към Приложение №16 от НРД 2012г. за МД във връзка с чл.55 ал. 2 т.2 и 3 от ЗЗО.

          І.2.ИЗ № 69196/2012г. на пациент хоспитализиран в клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „С Г” ЕАД Пловдив в периода 11.12.2012г. до 18.12.2012г. Случаят е отчетен в РЗОК гр. Пловдив с бланка №7 на МЗ и НЗОК по КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." с окончателна диагноза Е 11.4 Декомпенсиран неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения от лекуващия лекар д-р М. и нач. клиника доц. д-р О.. Пациентът е постъпил в планов порядък. В гореописания случай в ИЗ стойностите на кр. захар в момента на приемане, по време на болничния престой и при изписване са под 10 ммол/л, а гликирания хемоглобин е 7%. Съгласно индикациите за хоспитализация, болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията. Няма промяна в терапевтичната схема.

В съответния случай при изпълнение на КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." в ИЗ №.69196/2012г. лекуващия лекар д-р Е. и нач. клиника доц. д-р О. на 11.12.2012г. като не са спазили индикациите за хоспитализация не са изпълнили изискванията на Раздел ІІ. Индикации за хоспитализация и лечение т.1.Индикации за хоспитализация по КП №104 ,, Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." където е записано: "болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията, лечебното заведение в е нарушило чл. 181 т.6 а, чл.169 ал.1 т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел II т. I Индикации за хоспитализация на КП №104,, Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." към Приложение №16 от НРД 2012г. за МД във връзка с чл.55 ал. 2 т.2 и 3 от ЗЗО.

 

І.3. ИЗ № 70407/2012г. на пациентка хоспитализирана в клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „С Г” ЕАД Пловдив в периода 17.12.2012г. до 23.12..2012г. Случаят е отчетен в РЗОК гр. Пловдив с бланка №7 на МЗ и НЗОК по КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." с окончателна диагноза Е 10.4 Декомпенсиран инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения от лекуващия лекар д-р Т. и нач. клиника доц. д-р О.. Пациентката е постъпила в планов порядък. В гореописания случай в ИЗ стойностите на кр. захар в момента на приемане, по време на болничния престой и при изписване са под 10 ммол/л, а гликирания хемоглобин е 6.8%. Съгласно индикациите за хоспитализация, болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията. Няма промяна в терапевтичната схема.

В съответния случай при изпълнение на КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." в ИЗ №.70407/2012г. лекуващия лекар д-р Т. и нач.клиника доц. д-р О. на 17.12.2012г. като не са спазили индикациите за хоспитализация не са изпълнили изискванията на Раздел II. Индикации за хоспитализация и лечение т. 1. Индикации за хоспитализация по   КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год."  където е записано: "болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи   коригиране на терапията." лечебното заведение в периода е нарушило чл. 181 т.6 а, чл.169 ал.1 т.1 от НРД 2012г. Медицински    дейности, във връзка с раздел II т. I Индикации за хоспитализация на КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." към Приложение №16 от НРД 2012г. за МД във връзка с чл.55 ал. 2 т.2 и 3 от ЗЗО.

І.4. ИЗ № 69302/2012г. на пациентка хоспитализирана в клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „С Г” ЕАД Пловдив в периода 11.12.2012г. до 17.12..2012г. Случаят е отчетен в РЗОК гр. Пловдив с бланка №7 на МЗ и НЗОК по КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." с окончателна диагноза Е 11.4 Декомпенсиран неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения от лекуващия лекар д-р Т. и нач. клиника доц.д-р О.. Пациентката е постъпил в планов порядък. В гореописания случай в ИЗ стойностите на кр. захар в момента на приемане, по време на болничния престой и при изписване са под 10 ммол/л,а гликираният хемоглобин е 5.6%. Съгласно индикациите за хоспитализация, болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран Hb (Hb Ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията. Няма промяна в терапевтичната схема.

В съответния случай при изпълнение на КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." в ИЗ №.69302/2012г. лекуващияг лекар д-р Т. и нач. клиника доц. д-р О. на 11.12.2012г. като не са спазили индикациите за хоспитализация, не са изпълнили изискванията на Раздел ІІ. Индикации за хоспитализация и лечение, т. 1. индикации за хоспитализация по КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год.", където е записано: "болни с декомпенсиран захарен диабет се хоспитализират при наличие на гликиран hb (hb ale) над 7,5% или при установена кръвна захар над 12 mmol/1 на гладно и/или над 14 mmol/1 постпрандиално при кръвнозахарен профил, налагащи коригиране на терапията." Лечебното заведение е нарушило чл. 181 т.6 а, чл.169 ал.1 т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел II т. I Индикации за хоспитализация на КП №104 ,,Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год." към Приложение №16 от НРД 2012г. за МД във връзка е чл.55 ал. 2 т.2 и 3 от ЗЗО.

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 161331-173-ІІ от 04.03.2013г, съставен от д-р П.Н.Н. – лекар-контрольор в РЗОК - Пловдив, отдел “Болнична помощ”, Дирекция ДКИМДПА, в който по идентичен начин са изложени горните фактически положения, които Съдът намира за безспорно и несъмнено установени от съвкупния доказателствен материал – гласни и писмени доказателства, който в резултат на самостоятелна и цялостна преценка се възприема от Съда като обективен, достоверен и безпротиворечив. В този порядък съдът изцяло се доверява на логичните, подредени и незаинтересовани показания на актосъставителя Н..

При тези безспорно установени фактически обстоятелства се налага извода за извършени от страна на жалбоподателя четири нарушения на чл.181, т.6, б.а, вр. чл.169, ал.1, т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел ІІ, т.І Индикации за хоспитализация на КП № 104 “Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год.” към Приложение № 16 от НРД 2012г. за МД, във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО.

Съдът намира, че правилно деянията са квалифицирани по чл.181, т.6, б.а, чл.169, ал.1, т.1 от НРД за МД 2012, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗО (последният касаещ съдържанието на НРД, в това число и отделните видове медицинска помощ и условията и реда за оказване на тази помощ), вр. год./, тъй като според чл.169, ал.1, т.1 от НРД за МД 2012г. за да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано за лечение по дадена КП, лицето следва де е с непрекъснати здравноосигурителни права и да налице следните обстоятелства – 1.индикациите за хоспатализация, включени в КП. На свой ред чл.181, т.6, б.а от НРД за МД 2012 сочи, че клиничната пътека /КП/ се състои от следните компоненти: т.6, б.а – индикации за хоспитализация, диагностично-лечебен алгоритъм, поставяне на окончателна диагноза и критерии за дехоспитализация, включващи: а)индикации за хоспитализация, включващи задължително обективни критерии за заболяването, от извършените диагностични и параклинични изследвания. Така от доказателствата по делото се установява, че през м.декември 2012г. в УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, Клиника по еднокринология и болести на обмяната са били хоспитализирани по КП № 104 четири пацианта, чиито диагностични и параклинични изследвания не са покривали изискванията за това, тоест не са били налице индикации за хоспитализацията им, включени в посочената клинична пътека, като обективните критерии за конкретното заболяване са сочели за липса на индикации за хоспитализация при всеки от четирите случая. При тази фактическа обстановка резонно възниква основание за налагане на имуществени санкции на дружеството-нарушител по реда на чл.105а, ал.3 от ЗЗО, като всяка от четирите е определена в предвидените в санкционната норма граници, а именно от 200 до 500 лв. Според цитираната разпоредба се наказва с имуществена санкция в посочените размери изпълнител на болнична медицинска помощ, /какъвто в случая е жалбоподателят/, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2, определени в НРД.

Съдът счита, че не са налице основания за намаляване размера на наложените санкции, тъй като същият не само е определен близо до минималния установен в закона, но в най-пълна степен отговаря на обществената опасност на самите деяния, както и на механизма им на реализация – касае се за хоспитализации, при които отклонението в обективните критерии за заболяването е в сериозна степен.

При извършената служебна проверка Съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя така, че той да не може да упражни същото в пълен обем. Както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определените реквизити, както и същите са издадени и съставени от лица, имащи материалната компетентност за това и в предвидените от закона срокове.

Ето защо, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление № 161331-173-ІІ/12.03.2013г. издадено от Директора на РЗОК гр.Пловдив , с което на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, чл.105а, ал.3 от ЗЗО, чл.105а, ал.3 от ЗЗО и чл.105а, ал.3 от ЗЗО, на УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, ЕИК ********, с месторазположение на лечебното заведение гр.Пловдив, бул. В. А. № **, и бул. П. Ш. № **, представлявано от доц. д-р К. Б. Д., д.м., - изпълнителен директор на УМБАЛ „С Г” ЕАД гр.Пловдив, изпълнител по индивидуален договор № 161331/29.02.2012г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, са наложени административни наказания “Имуществена санкция” в размер съответно на 300 лева, 300 лева, 300 лева и 300 лева за извършени четири административни нарушения, всяко от които по чл.181, т.6а, чл.169, ал.1, т.1 от НРД 2012г. Медицински дейности, във връзка с раздел ІІ, т.І Индикации за хоспитализация на КП № 104 “Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 год.” към Приложение № 16 от НРД 2012г. за МД във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО, като правилно и законосъобразно.

 

          За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК