АНД 2689/2013 - Решение - 08-07-2013

                                                Р Е Ш Е Н И Е 

№.....                                      08.07.2013 г.                       гр.Пловдив,

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХХVІ наказателен състав

На единадесети юни                         две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

Секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

като разгледа докладваното от съдията Печилкова НАХД 2689  по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба Р.Р.Р. *** против Наказателно постановление №*****/25.10.2012 г. на ВРИД Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Пловдив, с което на осн. чл.179 ал.3 т.2 предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл.100 ал.2 предл.1 от ЗДвП. Моли съда да отмени Наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят Р.Р.,  редовно и своевременно призован, се явява лично и поддържа жалбата.

 Въззиваемият сектор ПП при ОД на МВР-Пловдив, редовно и своевременно призован, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на жалбоподателя в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 07.10.2012 г. на Р.Р.Р. *** е съставен Акт за установяване на административно нарушение №*****/07.10.2012 г. от В.П., ст.полицай в сектор ПП при ОД на МВР-Пловдив, за това, че на 07.10.2012 г. около 15.50 часа на път PDV **** с.Ст. Ж. към с.П.  при управление на товарен автомобил „Х. Х*” с рег. №** ** ** **, собственост на А. Р., допуска следното нарушение: не е залепил валиден винетен стикер за 2012 г. от съответната категория К2 съгласно чл.10 ал.2 от ЗП - нарушение на чл.100 ал.2 от ЗДвП. Актът е предявен и препис от същия е връчен срещу подпис на Р.Р. на 07.10.2012 г.

От показанията на свидетеля В.П., актосъставител, се установява, че в хода на извършена проверка констатира, че жалбоподателят като водач на товарен автомобил няма и не е залепил валиден винетен стикер на стъклото на управляваното МПС  за 2012 година. За установеното нарушение в присъствие на нарушителя съставя АУАН, препис от който му връчва срещу подпис.

Съдът дава вяра на показанията на свидетеля В.П. като обективни, последователни и незаинтересовани.

Въз основа на съставения акт наказващият орган издава обжалваното Наказателно постановление.

Със Заповед № **-****/28.08.2012 г. на Министъра на вътрешните работи /л.4-5/ Началниците сектор ПП при ОД на МВР са оправомощени да издават Наказателни постановления за нарушения на ЗДвП, а полицейските органи от звената ПП в ОД на МВР – да съставят Актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.

Със Заповед №*-****/03.07.2012 г. /л.6/ на Министъра на вътрешните работи Р. Н. е назначен за ВРИД Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 Видно от приложената към НП разписка, препис от НП е връчен на жалбоподателя на 03.12.2012 г. Срещу НП на 05.12.2012г. е подадена жалба до Районен съд-Пловдив чрез наказващия орган, съгласно поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 7-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, макар и не по изложените в същата доводи. Съображенията за това са следните:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалните правила и е съобразено с целта на закона. Същото е издадено в нарушение на процесуалните разпоредби.

Вмененото на Р. нарушение се свежда до управление на товарен автомобил, без да има залепен валиден винетен стикер за движение по път от Републиканската пътна мрежа. Именно във връзка с посоченото нарушение Р. следва да организира защитата си, като ангажира доказателства, с които да опровергае констатациите в АУАН както в производството по издаване на НП, така и в съдебното производство по обжалването му. С издаденото НП за посоченото нарушение Р. е санкциониран на осн. чл.179 ал.3 т.2 предл.1 от ЗДвП, а именно за това, че управлява посоченото ППС, за което не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.1 от ЗП. Налице е нарушение на процесуалните правила, свеждащо се до това, че с АУАН и с НП на Р. е вменено едно нарушение /управление на товарен автомобил без залепен валиден винетен стикер /, но с НП същият е санкциониран за това, че управлява ППС, за което не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.2 ЗП. Санкцията, предвидена в разпоредбата на чл.179 ал.3 т.2 предл.1 от ЗДвП, е приложима за административно нарушение с правна квалификация чл.139 ал.5 от ЗДвП. Правото на защита на нарушителя следва да бъде ефективно още от момента на образуване на административно наказателното производство и е недопустимо последният да бъде наказван за нарушение, което не му е вменено със съставения акт. Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като води до ограничаване на правото на защита на нарушителя.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че макар и от доказателствения материал по делото безспорно да се установява, че в хода на извършената на 07.10.2012 г. проверка жалбоподателят не е залепил на управлявания товарен автомобил валиден винетен стикер за движение по път от Републиканската пътна мрежа, то е безпредметно да се обсъждат доводите по съществото на спора, тъй като те не са в състояние да доведат до други изводи относно законосъобразността на обжалваното Наказателно постановление.

Предвид изложените съображения НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради което и на осн. чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

        

                                        Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №*****/25.10.2012 г. на ВРИД Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Пловдив, с което на Р.Р.Р., ЕГН ********** *** на осн. чл.179 ал.3 т.2 предл.1 от Закона за движение по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.100 ал.2 предл.1 от Закона за движение по пътищата като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.