АНД 2649/2013 - Решение - 22-07-2013

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№2031                                    18.07.2013г. гр.ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                               XIX наказателен състав

На втори юли                                      две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

 

Секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

След като разгледа докладвано от съдията НАХД № 2649 по описа за 2013г

 

 

РЕШИ:

 

 

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К - 129/24.01.2013г. на И.П.И. - Н. РУ „ПОЛИЦИЯ" ТРУД при ОД на МВР гр. П., с което на П.К.Д. с ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 50лв (петдесет лева) за нарушение по чл. 140 ал. 1 от ЗДВП, на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДВП, както и лишаване от правоуправление на МПС за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № К - 129/24.01.2013г. на И.П.И. - Н. РУ „ПОЛИЦИЯ" ТРУД при ОД на МВР гр. П., с което на П.К.Д. с ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 50лв (петдесет лева) за нарушение по чл. 140 ал. 1 от ЗДВП, на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДВП, както и лишаване от правоуправление на МПС за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.

Жалбоподателят Д. редовно призован, се явява лично и с адв.Т. Б., който прилага пълномощно по делото и моли НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Въззиваемата страна, редовно призовани, не изпращат представител.

Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличие на правен интерес се явява допустима. Разгледана по същество:

 

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Изяснява се, че на 09.01.2013г на път II - 64, км.46+650 по локално платно, жалбоподателят е управлявал век автомобил „Фиат", чужда собственост без регистрационни номера на автомобила. Това негово нарушение било забелязано от Т.Г. - мл. а. при РУП Труд, който впоследствие, когато автомобилът бил паркиран в находящия се наблизо автосалон, съставил АУАН. При така констатираното се е приело, че жалбоподателят е нарушил чл. 140 ал. 1 от ЗДВП.

Разпитаният в с.з. в качеството на свидетел актосъставител Г. заявява, че поддържа съставения акт. Същият подробно изясни как, кога и какво му е станало достояние по време на констатациите.

Актосъствителят лично установил нарушението.

По искане на процесуалния представител на жалбоподателя в съдебно заседание бе допуснат до разпит в качеството на свидетел В.Б.К., работодател на жалбоподателя, който заявява, че същият е управлявал колата, но по черен път, а не по локален път. Заявява също така, че актосъставителят е съставил АУАН когато вече автомобилът е бил паркиран и шофьорът е бил слязъл от него.

При извършената служебна проверка от страна на съда обаче, се установява наличието на абсолютно отменително основание по отношение на атакуваното Наказателно постановление, което не налага произнасяне по същество.


При така установеното, Наказателното постановление следва да се отмени т.к. е издадено въз основа на АУАН, в който направените констатации не са ясни, точни и конкретни, като по същия начин са описани в атакуваното НП и обстоятелствата, при които би следвало да е осъществено претендираното нарушение. В Наказателното постановление се сочи, че Д. управлява по локално платно автомобил, който не е негова собственост. По-долу в постановлението, след формулировката „е извършил" е вписано : „Автомобила е без регистрационни номера".

От тази неясна формулировка, при която в последното изречение, което макар и кратко, би следвало да съдържа описание на това какво е извършил нарушителят - в цитирания текст липсва дори и глагол - на съда не става ясно какво е установеното процесно нарушение - че шофира чужд автомобил в локално платно, или че автомобилът е без регистрационни номера. Още по-малко това би могло да се изясни на нарушителя. Съгласно законовите изисквания, за да се гарантира в пълнота правото на защита на жалбоподателя, същият следва да научи всички нарушени от него виновно административни разпоредби, с посочване на конкретния им цифров израз, с описание на датата и мястото на извършването им, обстоятелствата при които е осъществено, за да организира адекватно защитата си и да реализира ефективно правата си. Неясното и объркано текстово съдържание на НП според настоящата съдебна инстанция е нарушило съществено правото на защита на Д.. В този смисъл административния орган не е изпълнил задължението си по чл.42 ичл.57ал.1 ЗАНН, което води до ограничаване правата на жалбоподателя.

Всички тези доводи, водят настоящия състав на извода, че наказателното постановление № К - 129/24.01.2013г. на И.П.И. - Н. РУ „ПОЛИЦИЯ" ТРУД при ОД на МВР гр. П., с което на П.К.Д. с ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 50лв (петдесет лева) за нарушение по чл. 140 ал. 1 от ЗДВП, на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДВП, както и лишаване от правоуправление на МПС за срок от ЕДИН МЕСЕЦ е съставено незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено.


            По изложените мотиви съдът постанови решението си.   

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Text Box:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.