АНД 2498/2013 - Решение - 08-07-2013

Решение по Наказателно дело 2498/2013г.

          Р Е Ш Е Н И Е 

№.....                                      08.07.2013 г.                       гр.Пловдив,

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХХVІ наказателен състав

На единадесети юни                две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

Секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

като разгледа докладваното от съдията Печилкова НАХД 2498 по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от М.Х.И.  от с.Брани поле против Електронен фиш серия К №*******, издаден от ОД на МВР-Пловдив сектор ПП, с който на осн. чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ й е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП. Моли съда да отмени Електронния фиш.

В съдебно заседание жалбоподателят М.И., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Въззиваемата страна сектор ПП при ОД на МВР-Пловдив, редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание. Ведно с жалбата е представено писмено становище по същата.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, постъпилото ведно с последната писмено становище от въззиваемата страна и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 07.01.2013 г. в 11.09 часа в гр.П., бул.К. ш. срещу №*** при разрешена скорост 50 км/ч М.Х.И.  от с.Б. п. управлява лек автомобил „Ф. Б.” с рег.№** ** ** ** със скорост 71 км/ч, установена и заснета  с автоматизирано техническо средство TFR1-M ***. В този смисъл е приложеният към преписката снимков материал относно клип №****, радар №***.

За констатираното нарушение с правна квалификация по чл.21 ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП е издаден обжалваният Електронен фиш, с който на И. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева.

Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M е одобрен тип средство за измерване със срок на валидност 24.02.2020 г., съгласно представеното удостоверение №10.02.4835 /л.10/. Същата с идентификационен №*** е монтирана в патрулен автомобил с рег.№** ** ** **, като преминава последваща метрологична проверка през месец март 2012 г., за което е издаден протокол ***-****/26.03.2012 г. Проверката е удостоверена със знак за извършена последваща проверка и е със срок на валидност една година, който изтича на 26.03.2013 г., тоест след датата на нарушението, за което И. е санкционирана с обжалвания Електронен фиш. В този смисъл е представената справка от  “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София, ведно с протокол ***-****/26.03.2012 г. /л.13-14/.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Видно от приложеното към преписката известие за доставяне, препис от Електронния фиш е връчен на жалбоподателя на 09.04.2013 г. Срещу Електронния фиш на 12.04.2013 г. е подадена жалба до Районен съд-Пловдив чрез ОД на МВР-Пловдив, което се установява от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима,  тъй като е депозирана от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 14-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.189 ал.8 от ЗДвП.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДвП. В същия са посочени : териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОД на МВР-Пловдив/, мястото /гр. П., бул.К. ш. срещу №*** /, датата /07.01.2013 г./, точният час на извършване на нарушението /11.09 часа/, регистрационният номер на моторното превозно средство /** **** **/, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство /М.Х.И./, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост - 71 км/ч, при ограничение 50км/ч/, нарушената разпоредба /чл.21 ал.1 от ЗДвП/, размерът на глобата /100 лева/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14-дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.

От изисканите от въззиваемата страна и от “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София справки се установява по безспорен начин годността на техническото средство, с което е измерена скоростта на управлявания от жалбоподателя лек автомобил на дата 07.01.2013 г. в 11.09 часа, както и самата скорост - 71 км/ч, засечена именно на посочените дата и час. Действително в приложения към преписката снимков материал относно клип №****, радар №*** е отразено, че е измерена скорост на движение на лек автомобил с рег.№ ** **** ** - 74 км/ч. В същия е отбелязано, че наказуемата скорост е 71 км/ч при наказуемо превишение 21 км/ч в съответствие с указанието в протокол ***-****/26.03.2012 г. /л.14/, на стр. 2 от който е посочено, че при техническо средство TFR1-M*** грешката при измерване на скоростта е + - 3 км/ч до 100 км/ч. С оглед на това в полза на нарушителя от измерената скорост - 74 км/ч, са извадени 3 км/ч = 71 км/ч, указана и в снимковия материал и в Електронния фиш.

Не се спори по делото, че собственик на лек автомобил „Ф. Б.” с рег.№** ** ** ** е М.Х.И.. Последната в законоустановения срок от получаване на обжалвания Електронен фиш не представя в ОД на МВР-Пловдив сектор ПП писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и в този смисъл не упражнява предоставеното му право, предвидено в нормата на чл.189 ал.5 от ЗДвП.

Видно от представената от „Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София справка,  мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TFR1-M*** е монтирана в служебен автомобил с рег.№** ** ** **. Следователно нарушението, за което М.И.  е санкционирана с обжалвания Електронен фиш, е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролен орган - този намиращ се в служебния автомобил, в който  е монтирано техническото средство. След като нарушението е установено и заснето с техническо средство /TFR1-M ***/, то законосъобразно на осн.чл.189 ал.4 от ЗДвП в отсъствието на контролен орган и на нарушител е издаден Електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Въз основа на граматическо тълкуване на посочената разпоредба следва да се приеме, че „в отсъствието на контролен орган и нарушител” касае издаване на самия Електронен фиш, а не установяване на нарушението /тъй като е и невъзможно нарушението да бъде установено и заснето в отсъствието на нарушител/. Ето защо законосъобразно за констатираното нарушение е издаден Електронен фиш, а не е съставен АУАН, въз основа на който да бъде издадено Наказателно постановление. Единствената предпоставка да издаването на Електронен фиш е извършеното нарушение да е установено и заснето с техническо средство, като е ирелевантно дали последното е стационарно такова или представлява мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата, която е монтирана в съответен автомобил.

От приложения към преписката снимков материал относно клип №****, радар №*** е видно, че в близост до лекия автомобил на жалбоподателя към момента на извършване на нарушението не се движат други превозни средства, от което следва и извод, че установената скорост на движение е именно тази на управляваното от М.И. МПС.

По изложените съображения съдът намира за неоснователни направените в жалбата възражения.

След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят осъществява от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП, тъй като на 07.01.2013 г. в 11.09 часа в гр.П., бул.К. ш. срещу №*** управлява МПС със скорост /71 км/ч/ над разрешената за населеното място /50 км/ч/. Фактическите констатации, отразени в Електронния фиш, се потвърждават от събраните по делото писмени доказателствени средства /справка от “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София, протокол за проверка ***-****/26.03.2012 г. и снимков материал /, прочетени и приети по надлежния ред.

Разпоредбата на чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП предвижда административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в населеното място от 21 до 30  км/ч. В конкретния случай разрешената максимална скорост  /50 км/ч/ е превишена с 21 км/ч.  Налице е  абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер / “глоба” в размер на 100 лева /, поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в Електронния фиш.

С оглед изложените съображения Електронният фиш следва да бъде потвърден като законосъобразен.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

        

                                        Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К №*******, издаден от ОД на МВР-Пловдив сектор ПП, с който на М.Х.И., ЕГН **********, от с.Б. п. на осн. чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата като законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.