АНД 2478/2013 - Решение - 25-07-2013

Решение по Наказателно дело 2478/2013г.

       Р Е Ш Е Н И Е

№2084

гр. Пловдив, 25.07.2013г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - II наказателен състав в публично заседание на трети юни,   две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа НАХД № 2478/2013г. по описа на ПРС, II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

                Обжалваното е наказателно постановление /НП/ № **** от 15.01.2013г.  на Д. на дирекция Контрол при ТД на НАП гр.П., с което на „М.Т.” ЕООД, БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление, гр.П., ул.”С.” № **, представлявано от А.Т.М., ЕГН **********  на основание чл.180, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност  /ЗДДС/ му е наложена имуществена санкция в размер на 702,87 лева за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл.82, ал.1 от ЗДДС.

                 С жалбата се прави искане за отмяна на издаденото НП, като посочва и основанията обосноваващи искането. С жалбата се прави алтернативно искане за обезсилване НП като нищожен административен акт.

                 В съдебно заседание жалбоподателя редовно и своевременно призован чрез своя представляващ, се представлява от адв.В.П., който поддържа искането за отмяна на издаденото срещу дружеството НП, като в пледоарията си релевира факти основаващи го.

                 Въззиваемата страна  ТД на НАП гр.Пловдив, редовно и своевременно призована, в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт М.Б.,  редовно упълномощена, оспорва жалбата и прави искане за потвърждаване на издаденото НП като правилно и законосъобразно, съгласно изложените от нея основания.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на  процесуалните представители на страните в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

             С обжалваното НП, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия АА № ***** от 25.07.2012г.  жалбоподателят е санкциониран на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС „ Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. / за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2, вр. чл.82, ал.1 от същия закон - чл.86, ал.1 „ Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;  3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период;  ал.2 „ Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем” – чл.82, ал.1 „Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5”,  изразяващо се в това, че дружеството като регистрирано по ЗДДС лице за извършената доставка – предоставени нощувки в хотел „С.Б.” в к.к. С.Б. за периода 01.07.2011г. до 31.07.2011г. за които е заплатена сума с ДО в размер на 7809,67 лева и ДДС в размер на 702,87 лева  - в съставеният отчет за извършените продажби № 1/31.07.2011г. размера на данъка не е включен при определяне на резултата за данъчен период м.07.2011г., в справка декларация по чл.125 от ЗДДС за данъчен период м.07.2011г. с вх.№ 16001780870/12.08.2011г. и в дневника за продажбите за същия данъчен период, нито в следващия данъчен период м.8.2011г. – размера на данъка е включен при определяне на резултата за данъчен период м.9.2011г., в справка декларация по чл.125 от ЗДДС за данъчен период м.9.2011г. с вх. № 16001817394/14.10.2011г. и в дневника за продажби за същия данъчен период.  Съгласно издаденото НП нарушението е извършено в гр.Пловдив на 12.08.2011г., констатирано на 03.05.2012г.„ при извършена ревизия за която е съставен ревизионен доклад № 1201489 от 03.05.2012г. и приключила с Ревизионен акт № 161201489 от 01.06.2012г.

             Фактическите констатации, отразени в АУАН и възпроизведени в НП, се потвърждават от показанията на актосъставителя Г.Н.Г., както и от представените с административно наказателната преписка писмени доказателства, поради което и съдът намира същите за установени по несъмнен и безспорен начин, респективно – за доказани описаното в НП нарушение и извършването му от жалбоподателя.

             Същевременно обаче, съдът намира, че извършеното от жалбоподателя нарушение представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Това е така, защото процесния данък в размер на 702,87 лева  е бил включен в протокола при определяне на резултата за данъчния период м.9.2011г., посочен в дневника за продажби за същия данъчен период и в справка декларация по чл.1225 от ЗДДС, и то преди издаване на НП и преди съставянето на АУАН, като от това не са произтекли вреди. Ето съдът намира, че като не е приложил чл.28 от ЗАНН, наказващият орган неправомерно е ангажирал отговорността на жалбоподателя за нарушение, представляващо маловажен случай, поради което обжалваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

              Във връзка с изложеното и на основание чл.63, ал.1от ЗАНН ,  Съдът

 

Р Е Ш И:

 

               ОТМЕНЯ наказателно постановление № **** от 15.01.2013г.  на Д. на дирекция Контрол при ТД на НАП гр.П., с което на „М.Т.” ЕООД, БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление, гр.П., ул.”С.” № **, представлявано от А.Т.М., ЕГН **********  на основание чл.180, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност  /ЗДДС/ му е наложена имуществена санкция в размер на 702,87 лева за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл.82, ал.1 от ЗДДС.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от  съобщаването му на страните пред Административния съд на  гр. Пловдив по реда на глава ХІІ от  АПК .

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.