АНД 2267/2013 - Решение - 11-07-2013

Решение по Наказателно дело 2267/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1882

гр. Пловдив, 11.07.2013г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията НАХД №2267/13 год. по описа на ПРС, ХVІІІ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №***. на ВРИД Нач. сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на А.С.Т., ЕГН:********** са наложени административни наказания, както следва: за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на осн. чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева; за нарушение на чл.70, ал.1, пр.1 от ЗДвП на осн. чл.183, ал.3, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/ лева и за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП на осн. чл.179, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

Жалбоподателят атакува наказателно постановление по изложени в жалбата съображения. Иска отмяната му. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, се явява лично, като поддържа жалбата и прави същото искане.

Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по депозираната жалба.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /лице, което е било санкционирано/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 27.09.2012г. около 21.00 часа жалбоподателят Т. *** лек автомобил ***, с рег. № ***, собственост на С. Д. Т.. Близо до Мебелна къща бил спрян за проверка от полицейски служители, осъществяващи контрол за спазване на Закона за движение по пътищата, между които свидетелят И.С.Г. /младши автоконтрольор при сектор ПП при ОДМВР - Пловдив/. Последният установил, че не е осветена задната регистрационна табела на автомобила, управляван от Т., както и че същият не отговаря на описаното в Свидетелството за регистрация на МПС – Част ІІ, тъй като в документа пише лек автомобил, а всъщност е без задни седалки /товарен 1+2/. Жалбоподателят не могъл да представи на полицейския служител и контролен талон към СУМПС.

За констатираните нарушения на жалбоподателя бил съставен АУАН №*** /с фабричен номер на кочана ***/ от 27.09.2012г. Актосъставителят квалифицирал нарушенията по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, по чл.70, ал.1 от ЗДвП и по чл.146, ал.1 от ЗДвП. Т. подписал акта с възражението, че седалките са били свалени от него, поради прибиране на земеделска продукция. Получил препис от акта на същата дата и удостоверил с подписа си, че е уведомен, че в три дневен срок може да даде допълнителни обяснения и да направи възражения, като не се е възползвал от това си право. 

Въз основа на съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на А.С.Т., ЕГН:********** са наложени административни наказания, както следва: за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на осн. чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева; за нарушение на чл.70, ал.1, пр.1 от ЗДвП на осн. чл.183, ал.3, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/ лева и за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП на осн. чл.179, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от гласните доказателства – показанията на свидетеля И.Г..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Относно нарушението по чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП:

По делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от Т. нарушение по чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП. Установява се по делото, че на 27.09.2012г. същият е управлявал МПС – то без да носи контролен талон към него. При това положение е очевидно, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на вмененото му във вина административно нарушение.

При извършената служебна проверка обаче настоящата инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правили при издаване на атакуваното НП, което обуславя неговата незаконосъобразност относно това нарушение. В обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление не е посочена конкретна фактическа обстановка относно цитираното нарушение и липсва пълнота относно обстоятелствата на извършването му. Наказващият орган се е ограничил да изпише единствено текстовото съдържание на законовата норма, без обаче да отрази в пълнота установените нередности. Не е посочена дори категорията на управляваното МПС, за което се изисква носене на СУМПС и контролен талон към него. Липсата на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, е нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, която правна норма е императивна и спазването й е не само абсолютно условие за формална изрядност, но и условие за законосъобразност на атакувания административен акт. Посоченото нарушение на процесуалните правила е от категорията на съществените, тъй като е довело да ограничаване правото на защита на наказаното лице. В този смисъл наказателното постановление в тази му част следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Относно нарушението по чл.70, ал.1, пр.1 от ЗДвП:

По силата на чл.70, ал.1, пр.1 от ЗДвП при движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.  От доказателствата по делото става ясно, че задната табела на управлявания от жалбоподателя лек автомобил не е била осветена. Така нарушението е описано и в обстоятелствената част на АУАН и на атакуваното наказателно постановление. Пак в наказателното постановление обаче наказващият орган е отразил, че МПС – то, управлявано от жалбоподателя се движи през нощта без включени светлини, габаритни светлини и светлини за осветяване на задния регистрационен номер. Всъщност разширен е обема на вмененото административно нарушение, като е включено движение на МПС през нощта без включени светлини и габаритни светлини. Това представлява съществено процесуално нарушение, тъй като е довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице, което е било лишено от възможността да разбера за какво точно е санкционирано / за това, че управлява МПС – то през нощта без светлини, за това, че го управлява без габаритни светлини или за това, че не е осветена задната табела с регистрационния номер/. Посоченото налага отмяна на наказателното постановление и относно това нарушение.    

Относно нарушението по чл.146, ал.1 от ЗДвП:

Разпоредбата на чл.146, ал.1 от ЗДвП предвижда, че изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се извършват при условия и по ред, определен с наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази разпоредба не създава конкретно задължение за водачите на МПС, за  неговия собственик или за длъжностното лице. Задължение за последните две лица се съдържа в посочената от наказващия орган санкционна разпоредба на чл.179, ал.1, т.3 от ЗДвП /”Наказва се с глоба от 50 до 150 лева собственик или длъжностно лице, което допуска в движение по пътищата пътното превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение”/. В нея обаче няма задължение за водача на МПС, както е приел наказващият орган. Предвид на това наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно и относно това нарушение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН,  съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №***. на ВРИД Нач. сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на А.С.Т., ЕГН:********** са наложени административни наказания, както следва: за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на осн. чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева; за нарушение на чл.70, ал.1, пр.1 от ЗДвП на осн. чл.183, ал.3, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/ лева и за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП на осн. чл.179, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд- Пловдив.

                                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригнала!

ДТ