АНД 2251/2013 - Решение - 09-07-2013

Решение по Наказателно дело 2251/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер   1858                               09.07.2013г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На двадесет и първи май              двехиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

НАХД дело номер     2251 по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

          Обжалвано е наказателно постановление № 40757-F042112/28.02.2013г. на Директора на Дирекция „Обслужване” в ТД НАП Пловдив, с което на ЕТ „Р. - Н. В .”, ЕИК * ***, адрес гр.К., ул.”Х. К .” №**  е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 / ПЕТСТОТИН/ лв. за нарушение по чл.132, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.178 от ЗДДС.

 

          Търговецът жалбоподател  моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно, по съображения  изложени в жалбата и в съдебно заседание.

          Въззиваемата страна – ТД на НАП - Пловдив, чрез своя представител моли да бъде потвърдено процесното НП.

          Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА Е ДОПУСТИМА за разглеждане, а по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Търговецът жалбоподател придобил търговското предприятие по реда на чл.15 от ТЗ на ЕТ”Р. Х. - Р.” като последната била регистрирана по ЗДДС лице. Прехвърлянето на предприятието било вписано в Търговския регистър на 09.11.12г. Въпреки това в 14 дневен срок от вписването жалбоподателя по настоящото дело и приобритател по горната сделка не подал заявление за регистрация по ЗДДС в ТД НАП ПЛовдив, а сторил това едва на 15.01.2013г. След извършена проверка за горното свид. Р. *** съставила срещу търговеца жалбоподател АУАН № F042112/04.02.2013г., а въз основа на него било издадено и атакуваното НП.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свидетеля Р.М. К. - разпитана в съдебно заседание пред настоящата инстанция, както и от писмените доказателства представени по делото- АУАН, справки от търговски регистър, протокол от 29.01.13г. и акт за регистрация по ЗДДС от същата дата, Заповед №ЗЦУ 28/06.01.10г, които Съдът възприема и кредитира като последователни и непротиворечиви.

Горната фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя, но сочи възражение относно правилното прилагане на закона. Твърди се, че всъщност в случая поради липса на доставка на стока или услуга не е налице нарушение на нормата на чл.132 от ЗДДС.

Не е основателно според настоящата инстанция това възражение, тъй като то очевидно почива на неправилна интерпретация на нормата на чл.132 от ЗДДС. По отношение приложимия закон според съда правилно е квалифицирано извършеното нарушение от страна на актосъставителя, както и от наказващия орган, тъй като тя повелява, че имено в случаи като процесния – при придобиване на предприятие по реда на чл.15 от ТЗ от регистрирано лице, следва и приобритателя да се регистрира по ЗДДС.  Обратното разбиране застъпено от жалбоподателя би означавало, ако нерегистрирано лице закупи стока от регистрирано такова /без значение на каква стойност е тя/ само по силата на това обстоятелство купувача да се регистрира по ЗДДС. В съответствие с нормата на чл.178 от ЗДДС наказващия орган е определил по вид наказанието– Имуществена санкция, както и по размер. Законодателя е предвидил минимум от 500 лева с горната разпоредба, който е и наложен в случая и под него не може да се слиза съгласно правилото на чл.27, ал.5 от ЗАНН. Като е наложил минималното наказание очевидно наказващия орган е взел предвид липсата на дейност и задължения от страна на санкционирания субект.

При извършената служебна проверка съда констатира, че не са допуснати в хода на административнонаказателното производство нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили съществено правото на защита на жалбоподателя.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 40757-F042112/28.02.2013г. на Директора на Дирекция „Обслужване” в ТД НАП Пловдив, с което на ЕТ „Р. - Н. В .”, ЕИК * ***, адрес гр.К., ул.”Х. К .” №**  е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 / ПЕТСТОТИН/ лв. за нарушение по чл.132, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.178 от ЗДДС.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.