АНД 2178/2013 - Решение - 16-09-2013

Решение по Наказателно дело 2178/2013г.

           РЕШЕНИЕ

 

Номер 2373                                 16.09.2013 година                     Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                 ХХІІ наказателен състав

На шести август                                                                       2013  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 2178 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-030193 от 14.12.2012г на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № 1356 от 20.11.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което, на основание чл.212 от Закона за защита на потребителите, на ЕТ “Е ** – И.Д.”, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К, ул.”С С”, № **, представлявано от собственика И.Г.Д., ЕГН **********, е наложена „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева за извършено административно нарушение по чл.72 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № К-030193 от 14.12.2012г на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № 1356 от 20.11.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което, на основание чл.212 от Закона за защита на потребителите, на ЕТ “Е ** – И.Д.”, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К, ул.”С С”, № **, представлявано от собственика И.Г.Д., ЕГН **********, е наложена „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева за извършено административно нарушение по чл.72 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

Жалбоподателят ЕТ “Е ** – И.Д.”, чрез пълномощник, обжалва наказателното постановление и моли същото да бъде отменено без да излага в жалбата съображения за това.  Редовно призован, в съдебно заседание чрез процесуален представител, пледира за отмяна на наказателното постановление, като се оспорва фактическата обстановка и се твърдят допуснати процесуални нарушения при издаване на постановлението.

          Въззиваемата страна – КЗП - Пловдив, редовно призована, в последното по делото съдебно заседание не изпраща процесуален представител и не взема становище по спора.

          Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Атакуваното Наказателно постановление е издадено против  ЕТ “Е ** – И.Д.”, за това, че при направена проверка на 17.09.2012г., започнала в 09:30 часа в сградата на КЗП, РД Пловдив, находяща се в гр.П, ул.„В Л”, № **, с констативен протокол № К-136741/17.09.2012г. е установено:

Проверката е във връзка с постъпило писмо в КЗП, РД Пловдив с вх.№ П-01-787/08.08.2012г., относно открити за продажба детски рокли за малки и големи деца в търговски обект, стопанисван от „Е-06” ЕООД, гр.Варна. Инспектори са открил 10 броя рокли за деца до 7 години с продажни цени 14 лв./бр. и 3 бр. за големи деца до 14-годишни с цена 15 лв./бр., с прикрепен към една от роклите в розов цвят текстилен етикет с информация на български език за производител “Е **”, тел. **************, модел 1, състав и указания за употреба. Стоките не отговарят на изискванията на БДС ЕN 14682, а именно т.3.2.3 “Раменни презрамки” са допустими при условие, че са конструирани от материал с непрекъсната дължина или шнур, прикрепен към предната част и задната част на облеклото и т.3.3.4 “Раменни презрамки” са допустими при условие, че свободните краища не са по-дължи от 140мм от точката, в която те са завързани и фиксираните примки са с обиколка не по-голяма от 75 мм, тъй като съществува риск от външни наранявания. След изпратено уведомително писмо, собственичката на фирмата се явява в КЗП, РД Пловдив и представя лични документи. Запозната е със съдържанието на писмото. Изискани са документи с КП № 136741/17.09.2012г., удостоверяващи, че търговецът в качеството си на производител, видно от етикета, пришит към рокличката е извършил дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието на стоките с нормативно установените изисквания за безопасност.

Проверката установява, че производителят ЕТ “Е ** – И.Д.” е предлагал стоки в търговската мрежа – роклички с раменни презрамки с търговска марка “Е **”, без да е извършил предварителните дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност.

С това е нарушен чл.72 от Закона за защита на потребителите /обн. ДВ бр.99 от 2005г., изм. и доп. ДВ бр.18/2011г./

          Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № К-030193 от 20.09.2012г., съставен от Е.Я.Б. – ст.инспектор към КЗП РД-Пловдив, в който фактическата обстановка е изложена по идентичен начин на тази в постановлението.

Горната фактическа обстановка отчасти се установява от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност – от свидетелските показания на З.П.Р. и М.Л.Т.,***, първата от които присъствала по време на проверката, а втората – свидетел при съставяне на АУАН, и И.Д. – собственик на “Т “Е ** – И.Д.”, както и от писмените доказателства по делото, които в цялост се възприемат от съда като обективни и правдиви. По делото обаче липсват категорични доказателства за твърдението, че ЕТ “Е ** – И.Д.” е извършил нарушението. В хода на административно-наказателното производство, както и в хода на съдебното следствие пред настоящата инстанция, въпреки положените процесуални усилия не се стига до позитивен резултат относно събирането на доказателства за наличието на два правнорелевантни факти, които са от съществено значение за съставомерността на деянието. На първо място, по никакъв начин не е установено и не е доказано, че именно ЕТ “Е ** – И.Д.” е производител на процесните рокли, както се твърди в акта и постановлението. Проверяващите от КЗП, РД Пловдив получили служебна информация чрез писмо, че в търговски обект в гр.Варна „Е-06” ЕООД – гр.Варна предлагало за продажба определено количество рокли за деца, които не отговаряли на изискванията на БДС ЕN 14682. В писмото било посочено, че понеже на една от роклите, от общо 13 броя, била с етикет, на който била посочена търговската марка “Е 21”, поради което и се предполагало, че техен производител е ЕТ “Е ** – И.Д.”. Твърде смущаващо е обстоятелството, че от всичко 13 броя намерени рокли само на една от тях е открит пришит описания етикет, което обаче не е попречило на инспекторите да направят напълно необоснован извод, че всички рокли са произведени от един и същ производител. Нито проверяващите в КЗП, РД Варна, нито тези от КЗП, РД Пловдив, не са си направили направили труда да установят чрез проверка при „Е-06” ЕООД от къде са получени роклите, тоест кой е дистрибутор, респективно производител на същите, всъщност не е установен техния произход. Единствено наличието на един единствен етикет, пришит само на една рокля, в никакъв случай не може да се приеме за категорично доказателство, че информацията в този етикет е коректна, още повече, че впоследствие собственикът на едноличния търговец нееднократно се противопоставя на твърдението, че процесния етикет, касае произвеждани от нейния търговец стоки, дори оспорва намерените рокли да са собствено производство. Прочее, житейски възможно е етикет, съдържащ данни за един производител, да бъде поставен на стока, произведена от друго лице.

На следващо място, видно от доказателствата по делото, едноличният търговец от няколко години е преустановил производствената си дейност, а при извършената проверка от страна на КЗП, РД Пловдив инспекторите не са установили наличието на производствена база, нито цех за производство. Все така в хода на проверката, видно от свидетелските показания на св.Т., когато св.И.Д. е била призована в КЗП, РД Пловдив и запозната със случая – били са й показани снимки на процесните рокли, още тогава тя е отрекла да ги е произвеждала.

Изложеното дотук сочи на извода, че липсват категорични и несъмнени доказателства за това ЕТ “Е ** – И.Д.” да е производител на роклите, несъответни на определения държавен стандарта, следователно липсват и доказателства за това този едноличен търговец да е бил задължен да представи документи, които да доказват извършването на дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието на стоките с нормативно установените изисквания за безопасност. Тоест лисват доказателства за жалбоподателя да е възникнало задължението да извършва описаните дейности по оценка и удостоверяване.   

След като липсват безспорни доказателства от страна на ЕТ “Е ** – И.Д.” да е бил осъществен от обективна страна състава на изследваното нарушение, то наказващият орган напълно необосновано е ангажирал административнонаказателната отговорност на този търговец, с което е допуснал издаването на един незаконосъобразен акт.

С оглед на гореизложеното настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление № К-030193 от 14.12.2012г на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № 1356 от 20.11.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което, на основание чл.212 от Закона за защита на потребителите, на ЕТ “Е ** – И.Д.”, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К, ул.”С С”, № **, представлявано от собственика И.Г.Д., ЕГН **********, е наложена „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева за извършено административно нарушение по чл.72 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, следва да бъде ОТМЕНЕНО като необосновано и незаконосъобразно.

 

          За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                         

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК