АНД 2103/2013 - Решение - 04-07-2013

РЕШЕНИЕ № 1788

РЕШЕНИЕ № 1788

В ИМЕТО НА НАРОДА

грЛловдив, 04.07.2013 год.

Пловдивския районен съд, XII н.с, в публичното заседание на трети юни, през две хиляди и тринадесета година в състав: председател Мария Николова-Ангелова, при секретаря Сийка Радева, като разгледа НАХД 2103/2013 год., намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № ... на Началник РУ „Полиция" град С. ОД на МВР гр.Пловдив, упълномощен с МЗ № … от 28.08.2012 г., с което на Р.М.С. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева за нарушение по чл.103 от ЗДП, както и „лишаване от правоуправление" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, за нарушение по чл.174 ал.З от ЗДвП е наложено наказание „Глоба" в размер на 2000/двехиляди/ лева и „лишаване от правоуправление" за срок от 2 /две/ години, както и за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП - наказание „глоба" в размер на Ю/десет/ лева.

Жалбоподателят лично моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление по съображения, изложени в жалбата и в с.з.

Въззиваемата страна, редовно призовано за с.з.не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Установено е, че на 13.01.2013 г. около 23.00 часа в гр. С. на бул."Т.", жалбоподателят е управлявал МПС - лек автомобил „Ауди 80" - сив с рег.№ ... собственост на А. И. В., ЕГН ********** от гр. С., като е извършил следните нарушения: не е спрял на подаден светлинен и звуков сигнал, подаден от патрулен автомобил - Опел Астра е рег.№ …, с което е осуетил извършването на полицейска проверка, отказал е да бъде изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410" с фабричен №0111 за установяване на алкохол в издишания въздух. Водачът лъха на алкохол, издаден е талон за медицинско изследване № ... Също така жалбоподателят не е могъл да представи свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него. За тези обстоятелства е съставен АУАН, а въз основа не него и атакуваното НП.

От разпита на актосъставителя Г. Г. като свидетел по делото се установява, че поддържам акта. На 13!01.2013г. около 23:00 часа при патрулиране на територията на РУ „Полиция" град С. свидетелят заявява, че срещу полицейският автомобил се е движил автомобил, който е криволичил по платното. Г. заявява, че веднага е предприел действие за спиране на автомобила и е пуснал светлини. Отсрещният автомобил не е спрял и дори не е намалил, а е увеличил скоростта. Свидетелят твърди, че е направил маневра и е тръгнал след автомобила, тъй като с колегата му са имали съмнение, че шофьорът е употребил алкохол. След няколко улици и няколко сигнала, водачът на преследвания автомобил не е спрял. Свидетелят заявява, че е успял да се изравни с автомобила и колегата му е подал палката да спре и да отбие в дясно, при което автомобилът е спрял в дясно. Г. и колегата му са слезли от патрулния автомобил и се приближили към колата, която свидетелят си спомня, че е била „Ауди". Шофьорът излязъл от нея със залитане по думите на актосъставителя. Г. твърди, че се е представил и му е поискал документи, негови и на колата. Лицето, което е слязло от автомобила е миришело на алкохол и е казало, че няма документи нито в него, нито в колата. Г. заявява, че го е попитал къде отива и защо е употребил алкохол, на което е получил отговор, че му е свършил алкохола и отива да си купи, както, че полицаите нямат право да го притесняват. Свидетелят и колегата му са замели това лице в районното управление в С. и са му снели самоличността, но проба не са направили, защото то не е позволило, казало е, че няма да даде проба. Това лице/жалбоподателят/ казало също, че имал големи хора, които ще оправят всичко, както и полицейските служители да не си правят труда да пишат нищо по въпроса. Лицето според Г. категорично е отказало пробата, както и се е държало арогантно. Свидетелят е съставил акт за установяване на административно нарушение в управлението на 13.01.2013г., т.е. същата вечер, но не помни възражения по него да са били правени. Г. заявява, че лицето не е било и задържано, просто е подписало акта и си е отишло. Свидетелят заявява, че няма информация дали е давал проба след това.

Съдът кредитира депозираните от свидетеля под страх от наказателна отговорност показания. Съобразно с тях и с представените по делото писмени доказателства, настоящият състав счита, че извършването на вменените на жалбоподателя нарушения се установява безспорно. Обстоятелството, че същият не е направил и медицинско изследване, за което Му е бил издаден талон, дали е употребил алкохол въпросната вечер преди спирането му от полицейския патрул, признато от него лично и в пренията, е само още едно потвърждение на изложеното от свидетеля Г. в показанията му за състоянието, в което С. е бил спрян, а именно бил е алкохолно повлиян. Недавайки кръв за изследване, въпреки издадения му талон за медицинско изследване, жалбоподателят на практика се лишава от възможността да твърди обратното, а именно, че не бил пил въпросната вечер.

Следва да се отбележи, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, засягащи правото на защита на наказаното лице. Единствено следва да са намали размера на наказанието „лишаване от правоуправление", наложено му на основание чл.175 ал.1 т.З от ЗДП до минималния от 1 месец, предвиден в закона, доколкото останалите наказания са правилно определени и наложени, в заложените в закона параметри.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивския районен съд, XII н.с.

 

РЕШ И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление Наказателно постановление № ... на Началник РУПолиция" град С. при ОД на МВР гр.Пловдив, упълномощен с МЗ № ..., с което на Р.М.С. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева за нарушение по чл.ЮЗ от ЗДП, както и „лишаване от правоуправление" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, за нарушение по чл.174 ал.З от ЗДвП е наложено наказание „Глоба" в размер на 2000/двехиляди/ лева и „лишаване от правоуправление" за срок от ДВЕ ГОДИНИ , както и за нарушение по чл.ЮО ал.1 т.1 от ЗДвП - наказание „глоба" в размер на 10/десет/ лева, КАТО НАМАЛЯ размера на наказанието „лишаване от правоуправление" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, наложено за нарушение по чл.ЮЗ от ЗДП, на ЕДИН МЕСЕЦ и ПОТВЪРЖДАВА НП в останалата му част.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за неговото изготвяне пред Пловдивски административен съд по реда на АПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.