АНД 2077/2013 - Решение - 26-07-2013

Решение по Наказателно дело 2077/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

№2126

гр.Пловдив, 25.07.2013 год.

                                                           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на осемнадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря ГЕРГАНА СПАСОВА като разгледа докладваното от съдията НАХД №2077/13  год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.   

        Обжалвано е Наказателно постановление №42614-F035287/ 14.03.2013 г. на Д. Д. „Контрол” при ТД на НАП П., с което на „Ф.” ЕООД е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 482, 60 лв. на осн.чл.180а, ал.1 от ЗДДС.

        Жалбоподателят чрез адв.М. се оплаква от материална и процесуална незаконосъобразност на атакувания акт и моли за неговата отмяна.

Въззиваемата страна – чрез юрк.З., моли НП да бъде потвърдено от съда.

Съдът като съобрази доказателствата по делото установи:

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Органите на НАП П. получили информация от VIES системата, че за периода 01.04.2012 – 30.06.2012 год.  дружеството жалбоподател е получател по вътреобщностни доставки /ВОП/ на обща  стойност 122 942 евро, но е декларирало доставки само за 49 072 евро, за които съответно е издало протоколи по чл.117 от ЗДДС. Била назначена проверка, в рамките на която се установило, че разликата е платена по международни фактури /инвойси/ с номера 36/21.05.2012 год., 37/25.05.2012 год. и 38/28.05.с.год. По фактура №36/21.05.2012 год. доставката била предплатена, а впоследствие стоката – доставена. За тази доставка, обаче, не бил издаден протокол по чл.117 от ЗДДС за начисляване на ДДС и тя не била включена в дневниците за покупки, нито в справката – декларация за месец юни 2012 год.

Органите на НАП приели, че по фактура №36 е налице вътреобщностно придобиване на датата на плащането /по – ранната от двете дати между плащането и физическата доставка/, поради което за тази доставка дружеството е следвало да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС. Вместо това, такъв протокол бил издаден едва за месец октомври 2012 год. и доставката – декларирана.

Така, бездействието било квалифицирано като нарушение по чл.86, ал.1 и ал.2 вр. Чл.84 вр. Чл.63, ал.1 и ал.4 вр. Чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.117 от ЗДДС. За същото бил съставен АУАН, последван от атакуваното НП.

Доказано е, а и няма спор по факта, че с фактура №36/21.05.2012 год. дружеството е получило стока като ВОП, за която е платило на датата на фактуриране сумата от 24 675 евро. Няма и спор, че стоката е доставена впоследствие в гр.П., както няма спор и е доказано, че тази доставка е  декларирана едва за месец октомври, за който период е издаден и протокол по чл.117 от ЗДДС.

Спорът е дали протоколът е следвало да се издаде за месец май 2012 год. – т.е. до 05.06.2012 год. или не. В тази връзка се възразява, че доставката не е била декларирана, тъй като физически не е била осъществена. Наказващият орган чрез процесуалния си представител настоява, че в случая доставката се счита за осъществена на датата на плащане, която е по – ранна от тази на доставяне.

При така развития спор съдът намира, че АУАН и НП не са обосновани с необходимия кръг от факти, които да очертаят съставомерните белези на нарушението. Това налага НП да се отмени:

Чл.63 от ЗДДС гласи:

Ал.1 Данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната.

Ал.2 Данъчното събитие при вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 3 възниква на датата, на която приключва транспортът на стоките на територията на страната.

Ал.3 Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2.

Ал.4 Независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.

Ал.5 Алинея 4 не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.

А съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДС за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.

Вижда се следователно, че се касае до сложен фактически състав, при който при определени факти от една страна данъчното събитие би възникнало на датата на плащането /чл.63, ал.1 от ЗДДС/, а от друга страна – на датата на физическото доставяне на стоката /чл.63, ал.2 вр.чл.13, ал.3 от ЗДДС/. Ето защо - като се твърди в НП, че данъчното събитие е възникнало на датата на плащането - е следвало да се посочат обстоятелствата, изключващи приложението на чл.13, ал.3 от ЗДДС, защото именно в тази връзка са възраженията на жалбоподателя и те са направени още с възражението против АУАН. В случая наказващият орган се е задоволил единствено да посочи, че според него доставката е следвало да се декларира за месеца на плащането й, но не е посочил /с оглед така усложнения фактически състав по чл.63 от ЗДДС/, защо счита така. Защо всъщност счита, че чл.13, ал.3 от ЗДДС е неприложим.

При това положение наказаното лице, не е в състояние да разбере всички фактически и правни основания за санкционирането си, което прави НП незаконосъборазно. Т.е. същото следва да се отмени.

Ето защо съдът

Р  Е  Ш  И :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №42614-F035287/ 14.03.2013 г. на Д. Д. „Контрол” при ТД на НАП П., с което на „Ф.” ЕООД е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 482, 60 лв. на осн.чл.180а, ал.1 от ЗДДС.

 

        Решението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението.

                                                                                                                                                                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.