АНД 2005/2013 - Решение - 19-09-2013

 

                                    Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е       № .............

        

                                      гр. П., 19.09.2013г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  двадесет и първи август две хиляди и тринадесета год. в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Тодорка Мавродиева, като разгледа НАХД № 2005/2013г.по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав , за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С електронен фиш серия К № **** за налагане на глоба  за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР гр.П. на Т.П.П. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 300 лева за нарушение на разпоредбите на чл.21 ал.1 от ЗДвП и  на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП.

         Недоволен от така издадения електронен фиш е останал жалбоподателят Т.П.П.. Последният редовно призован се явява в съдебно заседание, като счита съставения електронен фиш за неоснователен и незаконосъобразен.

Въззиваемата страна – Сектор ПП при ОДМВР гр.П. – редовно призована не изпраща представител. По делото е постъпило писмено становище от Началника на сектор „ПП” при ОДМВР гр.П., с което моли Съдът да отхвърли жалбата срещу атакуваният електронен фиш като неоснователна и да потвърди същият като правилен и законосъобразен.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

            Жалбата е подадена в срок и изхожда от надлежен обект / лицето, което е санкционирано/, поради което се явява допустима и разгледана по същество е основателна.

Според приложения по преписката електронен фиш се сочи, че на  30.12.2012г.  в 09:17 часа  в гр. П., ул. „А. ш.” № *** с техническо средство – мобилна система за видеоконтрол  радар TFR 1-M *** било заснето движение на лек автомобил “      Пежо 407” 2,00 Д с Рег. № **** със скорост от 92 км./ч. – над максимално разрешената за движение в населено място 50 км./ч. – превишение – 42 км./ч. Бил издаден електронен фиш, в който като нарушител било вписано името на жалбоподателя –  като собственик на  лек автомобил „Пежо 407” 2,00 Д с Рег. № ****. В електронния фиш била вписана  като установена скорост 92 км /ч.  С електронния фиш серия К № **** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, на ОД на МВР Пловдив на жалбоподателя Т.П.П. с ЕГН ********** ***  било наложено административно наказание – глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП.

         След получаването на фиша жалбоподателят не се възползвал от правото си на възражения по него по чл.189 ал.6 от ЗДвП, а е обжалвал в срока по чл.189 ал. 8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд – РС Пловдив. 

         Така изложената фактическа обстановка Съдът прие за безспорно установена въз основа на: приложен снимков материал от заснет клип с техническо средство и  електронен фиш.

         При така възприетата и изложена фактическа обстановка от процесуална страна Съдът констатира, че са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административно- наказателното производство. Споделят се доводите в жалбата, а именно,  че атакуваният електронен фиш не съдържа нужните реквизити   липсва описание на нарушението от фактическа и правна страна и в този смисъл в него са налице пороци, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП  Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. По отношение местото на осъществяване на нарушението, настоящата инстанция намира , че са били нарушени разпоредбите на чл.42,т.3 от ЗАНН , тъй като по никакъв начин не става ясно как отразената във фотоклип № **** координатна географска система е приложена към конкретно местоположение в гр.П. , а именно ул. „ А. ш.” № **.  От друга страна е налице различие в скоростта посочена в клипа от 95 км /ч. и  тази в електронния фиш. 

От материално правна страна , от събраните по делото доказателства не се установи по категоричен начин, че  жалбоподателят  е извършил  административното нарушение по см. на чл.21 ал.1 от ЗДвП – движение  на  30.12.2012г.  в 09:17 часа  в гр. П., ул. “А. ш.” № ** на лек автомобил „Пежо 407” 2,00 Д с Рег. № **** със скорост над максимално разрешената  за движение в населено място. Касае се за нарушение, установено и заснето с техническо средство- мобилна система за видеоконтрол  с № TFR 1-М ****, в отсъствието на контролен орган, поради което за което и незаконосъобразно е ангажирана административно наказателната отговорност с издадения електронен фиш.

Настоящата инстанция намира, че атакуваният електронен фиш за налагане на глоба е неправилен и необоснован , поради което следва да бъде отменен  изцяло .

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ОТМЕНЯВА    електронен фиш серия К № **** за налагане на глоба  за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР гр.П.,  с което на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП на Т.П.П. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 300 лева за нарушение на разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.П. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.