АНД 167/2013 - Решение - 08-03-2013

Решение по Наказателно дело 167/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 576, 08.03.2013 г., гр. Пловдив

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІ наказателен състав

на осми февруари

две хиляди и тринадесета година

в публично съдебно заседание в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

секретаря Иванка Пиронкова,

 

като разгледа докладваното от съдията

 

НАХД № 167 по описа за 2013 год.

 

намира за установено следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 1580 от 12.12.2012г., издадено от Р. П. П., заемащ длъжността заместник – кмет в Община Пловдив – гр. Пловдив, упълномощен със заповед № 12 ОА-1606/03.07.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с което на Д. Н.И., ЕГН: **********, живуща ***, на основание чл. 26, ал.15 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лева за административно нарушение на чл. 11, ал.2 от същата Наредба.

Жалбоподателят, в жалбата и в съдебно заседание, лично и представлявана от адв. А., моли да бъде отменено наказателното постановление, като изтъква незаконосъобразност на НП, алтернативно – че нарушението е маловажен случай.

Въззиваемата страна Община Пловдив – гр. Пловдив, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок при наличие на правен интерес, поради което същата е допустима. Наказателното постановление ще следва да се отмени, макар и не по наведените от страна на жалбоподателя доводи.

Наказателното постановление е издадено против жалбоподателя за това, че на 09.11.2012г. около 09,10 часа в гр. П., ж.к. „Т.”, на ул. „П. П.” – до бл. , в близост до парк „Р.” е установено, че лицето разхожда куче – порода доберман без задължителните документи за регистрация. Според АНО това съставлява нарушение на нормата на чл. 11, ал.2 от Наредба за овладяване популацията  на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив /по-нататък за кратко - Наредбата/, поради което е и ангажирал административната отговорност на жалбоподателя, като й е наложена глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 26, ал.15 от същата Наредба. Същите констатации са отразени и в съставения АУАН от 09.11.2012г., въз основа на който е издадено обжалваното НП. Актът е изготвен в присъствието на нарушителя и на един свидетел, като в графата за възражения няма отбелязани такива. Няма данни и за депозирани писмени възражения против съставения АУАН в срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН.

По делото като доказателства бяха приобщени копие от ветеринарен паспорт на куче със собственик Л. Д. и  копие от удостоверение  от Община Пловдив за регистрация на домашно куче. По делото като свидетел за разкриване на обективната истина бе разпитана актосъставителят Д., чийто показания съдът намира за логични, неоспорени и от ангажираните по делото писмени доказателства от страна на нарушителя.

Преди да обсъди доводите по съществото на спора, необходимо е съдът да прецени законосъобразността на НП откъм спазване на процесуалните изисквания на закона. Съобразно нормата на чл. 25, ал. 4 от Наредбата въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателните постановления. Нито обаче към преписката, нито в съдебно заседание  въззиваемата страна ангажира доказателства за компетентността на заместник кмета Р.П. да издава НП.

На следващо място - посочени са дата и място на извършване на нарушението, но описанието на нарушението не съответства на цифровата квалификация. Според актосъставителя,  а и наказващия орган нарушението на И. се състои в това, че същата е разхождала кучето без задължителните документи за регистрация. Реално задължението за носене на регистрационните документи на кучето-домашен любимец на обществени места /каквото безспорно е описаното в НП като място на извършване на нарушението/ е вменено на собственикът, водачът или стопанинът на кучето -  домашен любимец с нормата на чл. 11, ал.1, т.6 от Наредбата. Последващата ал.2 на чл. 11 от същата /и в редакцията на текста към датата на извършване на твърдяното нарушение/ единствено задължава същите адресати на нормативния текст да представят документите на кучето при поискване от общинските или ветеринарните власти. След като актосъставителят, а в последствие – и наказващият орган е описал нарушението като „разхождане на кучето без задължителните документи за регистрация”, а не като непредставяне на документите на кучето при поискване, то следователно е приел, че е нарушена първата алинея на чл. 11 от Наредбата в частност – на т.6 от същата. Т.е. налице е явното несъответствие между словесното описание на нарушението и цифровата му квалификация, както от АНО в атакуваното НП, така и от актосъставителя в предхождащия го АУАН. Това съставлява неспазване на изискването на чл. 42, т.4 и 5 от ЗАНН и на чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН. Описаното несъответствие не само препятства възможността на нарушителя да разбере в какво се изразява конкретно нарушението, но и на съда да извърши коректна проверка по обосноваността на НП.

Извън изложените по-горе нарушения, от които всяко едно от тях е основание за отмяна на НП, следва да се посочи, че от разпита на актосъставителя в залата се установи, че към посочената в акта дата жалбоподателят действително е разхождала домашен любимец, като към момента на проверката не е носела със себе си документите по чл. 11, ал.1, т.6 от Наредбата. Това не се и оспорва от страна на нарушителката, като се възразява, че нарушението е маловажен случай. Съдът обаче не споделя изразеното становище от адв. А., тъй като целта на коментираните материални разпоредби е и контрол върху регистрирането и отглеждането на домашните кучета, както е заложено в целите на Наредбата по чл.1, ал.2 от същата. Безспорно се установява, че кучето – порода доберман е регистрирано в Общинската администрация, както и има издаден ветеринарен паспорт, като адресната регистрация на същото съвпада с тази на жалбоподателката, т.е. категорично се установява, че същата е имала качеството на стопанин на домашния любимец.

Според чл.2, ал.3 от ЗАНН Общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на административните нарушения и съответстващите на тях наказания, предвидени в ЗМСМА. В нормата на чл. 1, ал.3 и ал.4, т.4 от Наредбата се посочва, че Наредбата се прилага и по отношение на собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета и котки. В този смисъл неоснователно е възражението на адв. А. относно неприложимостта на Наредбата в настоящия казус. Наложената глоба е фиксирана в минималния размер от Наредбата – чл. 26, ал.15 от Наредбата.

Изложените по-горе мотиви обаче за незаконосъобразност на НП дават основание на съда да отмени издаденото наказателно постановление. Поради изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1580 от 12.12.2012г., издадено от Р.П.П., заемащ длъжността заместник – кмет в Община Пловдив – гр. Пловдив, упълномощен със заповед № 12 ОА-1606/03.07.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с което на Д. Н.И., ЕГН: **********, живуща ***, на основание чл. 26, ал.15 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100,00 лева за административно нарушение на чл. 11, ал.2 от същата Наредба.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: И.П.