АНД 1564/2013 - Решение - 08-07-2013

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1827                                8.07. 2013г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На осемнадесети април                            двехиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

 

Секретар: Тихомира Калчева

като разгледа докладваното от съдията

 

НАХД дело номер     1564  по описа за    2013   година

 

намира и приема за установено следното:

        

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

        

Обжалвано е наказателно постановление № 36-199/27.02.2013г. на Началинк КАНД в ОО”КД-ДАИ”- Пловдив, с което на „Б. 2”ООД, ЕИК *****, адрес гр.П. , обл.Пловдив, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 200 /двеста / лева  за нарушение по чл.88, т.3 от Наредба №33/99г. на МТ, вр. с чл.105, ал.1 от ЗАП, както и  Имуществена санкция в размер на 200 /двеста / лева  за нарушение по чл.88, т.5 от Наредба №33/99г. на МТ, вр. с чл.105, ал.1 от ЗАП.

         Дружеството жалбоподател моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно по съображения, подробно изложени в жалбата.

 

         Въззиваемата страна – ОО”КД-ДАИ”” Пловдив, намира процесното НП за законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

         Съдът, след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

        

ЖАЛБАТА е подадена в законоустановения срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е ДОПУСТИМА за разглеждане, но е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

         На 08.02.13г. била извършена проверка на дружеството жалбоподател от служители на ДАИ-Пловдив, сред които и свид.Р. Р.. Проверени били тахографски листове, пътни листове и други документи за превоз на товари. Така в хода на същата свид.Р. се натъкнал на пътен лист с № 502623 от 24.09.12г., в който липсвал подпис на механик за извършен преглед за проверка за техническа изправност на товарен автомобил Скания 142 с рег. № ***. Така също липсвало и попълнено точно време за излизане от гаража. Ето защо на същата дата срещу жалбоподателя бил съставен АУАН № 158285 за горното, а въз основа на него било издадено и атакуваното наказателно постановление.

         Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на актосъставителя Р.Г.Р.,  разпитан като свидетел  в хода на съдебното производство, както и от писмените доказателства представени по делото – АУАН, заповед РД-08-452/26.09.11г., пътен лист, които Съдът възприема и кредитира като логични, обективни, непротиворечиви и кореспондиращи помежду си.

Горната фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя, който твърди, че всъщност горното било маловажен случай на административно нарушение и следвало да не бъде санкциониран, а само предупреден по реда на чл.28 от ЗАНН. При тази безспорно установена фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че правилно актосъставителя и наказващия орган са квалифицирали извършеното като нарушения по чл.88, т.3 и 5 от Наредба №33/99г. на МТ, тъй като тази норма сочи, че всеки превозвач организира проверки на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център, което пък се доказва от положениея подпис за извършен такъв преглед, както и следва да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи. На следващо място правилно наказващия орган е приложил и санкционната разпоредба на чл.105, ал.1 от ЗАП , който предвижда наказание имуществена санкция за търговци в размер на 200 лева за всяко нарушение. Под този размер наказание не може да бъде определено. Не е налице маловажност на случая, тъй като обществените отношения свързани с безопасността на транспорта касаят живота и здравето на хората, а нарушенията поставят на риск здравето на неопределен кръг адресати. В случая са налице две нарушения и факта, че жалбоподателя няма наказания за последните 5 години / нещо което не се твърди от наказващия орган и настоящата инстанция приема без да е нужно да се доказва от жалбоподателя/ , не води до извода , че тези две нарушения са маловажни такива.

         Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н.с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-199/27.02.2013г. на Началинк КАНД в ОО”КД-ДАИ”- Пловдив, с което на „Б. 2”ООД, ЕИК ****, адрес гр.П. , обл.Пловдив, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 200 /двеста / лева  за нарушение по чл.88, т.3 от Наредба №33/99г. на МТ, вр. с чл.105, ал.1 от ЗАП, както и  Имуществена санкция в размер на 200 /двеста / лева  за нарушение по чл.88, т.5 от Наредба №33/99г. на МТ, вр. с чл.105, ал.1 от ЗАП.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията предвидени в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: .Д.Д.