АНД 1472/2013 - Решение - 18-07-2013

Решение по Наказателно дело 1472/2013г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер 1981                        18.07.2013 година                    Град Пловдив

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                ХХІІ наказателен състав

На осемнадесети юни                                                              2013  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян
Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 1472 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0422 от 03.12.2012г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на основание чл.326а, вр.чл.336 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр.чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации (ФС) на “***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С. 1715, обл.С., община Столична, район “М.”, ж.к.”М. 4”, Б. П. “С.”, сграда *, представлявано от З. К., в качеството му на изпълнителен директор, е наложена “Имуществена санкция” в размер на 60000лв. за извършено административно нарушение по чл.326а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр.чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации (ФС), като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 60000лв. на 15000 /петнадесет хиляди/ лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление 0422 от 03.12.2012г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на основание чл.326а, вр.чл.336 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр.чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации (ФС) на “***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С. 1715, обл.С., община Столична, район “М.”, ж.к.”М. 4”, Б. П. “С.”, сграда *, представлявано от З. К., в качеството му на изпълнителен директор, е наложена “Имуществена санкция” в размер на 60000лв. за извършено административно нарушение по чл.326а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр.чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации (ФС).

Жалбоподателят “***” ЕАД обжалва наказателното постановление и формулира претенция за отмяната му като неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила, по подробно изложени в жалбата съображения, алтернативно – за изменяването му с намаляване размера на санкцията. Редовно призован, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Ц., пледира за отмяна на постановлението по изложените в жалбата мотиви като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна – Комисия за регулиране на съобщенията, редовно призована, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Ц., моли за потвърждаване на наказателното постановление като правилно и законосъобразно, излагайки доводи в тази насока.

Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

ЖАЛБАТА Е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

 

Атакуваното Наказателно постановление е издадено против “***” ЕАД, за следното:

На 05.03.2012 г., в гр. Пловдив, “В.Х. Ф.” ЕООД – абонат на мобилен телефонен номер ****, предоставен от „***” ЕАД, е подало в магазин на “****” АД, находящ се на адрес: гр.Пловдив, ул.”Б.”, № *, заявление с № **** за пренасяне на мобилен телефонен номер ****.

На 05.03.2012г. приемащият доставчик “****” АД, е изпратил заявление за пренасяне с № **** до даряващия доставчик („***” ЕАД), касаещо горепосочения номер. Същото е било надлежно получено от „***” ЕАД на същата дата.

На 07.03.2012г. „***” ЕАД е уведомило “****” АД, че отказва преносимост на заявения номер. Като причина за отказа е посочена „Penalties and/or leasings due amounts – дължи неустойки”.

Съгласно чл.226, ал.6 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), независимо от срока на договора, условията и процедурите за прекратяване на договора между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и техните абонати, не са пречка за смяна на предприятието, предоставящо услугите. Във връзка с това, дори и да е налице обстоятелството по чл.30, ал.1, т.5 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (ФС), то същото не е основание за даряващия доставчик да откаже преносимост на номера.

С оглед горното, по отношение на заявения за пренасяне номер не са били основанията за отказ, посочени в чл.30, ал.1 и 2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

Съгласно чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, в случай че не са налице основанията за отказ по чл.30, ал.1 и 2, доставчиците осъществяват процеса на пренасяне на номера/та съобразно определеното в настоящите ФС, процедурата по чл.24, ал.1 и общите им условия за взеимоотношения с крайните потребители.

Като не е осъществило процеса по пренасяне на номер **** “ ***” ЕАД е нарушило чл.326а от ЗЕС, вр.чл.31, ал.1 от ФС.

С това е нарушен чл.326а от ЗЕС, вр.чл.31, ал.1 от ФС.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № С-197/13.06.2012 г., съставен от И.А.П. на длъжност главен специалист в Главна дирекция "Контрол на съобщенията" на КРС, като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази, описана в АУАН.

Тези фактически положения се установяват и в хода на съдебното производство по безспорен и несъмнен начин от събраната по делото доказателствена маса – гласни и писмени доказателства, които съдът кредитира като достоверни, обективни, взаимно подкрепящи се и неоспорени от страните. Всъщност по фактите не се спори, а разногласията на страните се очертават на плоскостта на материалноприложимите норми и допуснати нарушения в административнонаказателното производство.

В аспекта на нарушените правила за поведение, Съдът е на становище, че от страна на жалбоподателят е осъществен сложният фактически състав на вмененото нарушение, възведено по чл.326а от ЗЕС, вр.чл.31, ал.1 от ФС. В този ред на разсъждения както и по-горе е посочено нормата на чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга /ФС/ “В случай че не са налице основанията за отказ по чл.30, ал.1 и ал.2, доставчиците осъществяват процеса по пренасяне на номера/та съобразно определеното в настоящите функционални спецификации, процедурата по чл.24, ал.1 и общите им условия за взаимоотношения с крайните потребители, а текстът на чл.326а от ЗЕС, предвижда санкция в случаите на нарушаване на функционалните спецификации за преносимост на номерата, приети от комисията. В конкретния казус “***” ЕАД е нарушило посочените по-горе функционални спецификации, тъй като е отказало да осъществи процеса по пренася на процесния номер без да е имало основание за отказ и в частност такова каквото е визирано в чл.30, ал.1, т.5, а именно, когато не са заплатени до деня, предшестващ датата, определена за прозорец на преносимост, всички дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с даряващия доставчик и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, пряко свързани с пренесения номер и услугите, ползвани чрез него. Това е станало, понеже даряващият доставчик е изпратил некоректно съобщение до приемащия доставчик, като е посочил наличието на задължение за плащане на неустойки от страна на абоната, което обстоятелство не е било обективирано.

При това положение за наказващия орган е възникнало задължение за санкциониране на неправомерната деятелност на дружеството, което е било сторено съобразно чл.326а от ЗЕС, като е била наложена имуществена санкция в размер на 60 000лв. Според мнението на настоящия съдебен състав определеният размер на имуществената санкция – максималния законоустановен такъв, е твърде и необосновано завишен и не отговоря на степента на обществена опасност на конкретното нарушение. Прочее, смущаващото е, че в наказателното постановление наказващият орган е изложил детайлни мотиви за налагане на имуществената санкция към “среден размер”, а в действителност е наложил горната граница на наказанието. Съдът е на становище, че наличието на други влезли в сила наказателни постановления спрямо жалбоподателя, то същият се очертава като лице, с трайно утвърждаващи се нагласи за противоправно поведение, поради което и не следва имуществената санкция да е в минимален размер, но счита, че най-адекватният такъв и отговарящ на целите на наказанието по смисъла на чл.12 от ЗАНН, е размерът от 15 000 лв., тъй като от една страна, както вече се посочи, се касае за деец, наказван и в други случаи за административни нарушения, а също и предвид обстоятелството, че отказът за преносимост на номера е продължил един значителен период от време – в рамките на няколко месеца, а от друга страна – все пак става дума за преносимост на един телефонен номер. Посоченият размер от 15000 лв според съда се явява и справедливо определен.

При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице, като същите съдържат законово определените реквизити.

С оглед на гореизложеното, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление № 0422 от 03.12.2012г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на основание чл.326а, вр.чл.336 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр.чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации (ФС) на “***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С. 1715, обл.С., община Столична, район “М.”, ж.к.”М. 4”, Бизнес Парк “С.”, сграда *, представлявано от З. К., в качеството му на изпълнителен директор, е наложена “Имуществена санкция” в размер на 60000лв. за извършено административно нарушение по чл.326а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), вр.чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации (ФС), следва да бъде ИЗМЕНЕНО, като бъде НАМАЛЕН размерът на наложената имуществена санкция от 60 000лв. на 15 000 /петнадесет хиляди/ лв.

 

          За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

По застъпените мотиви съдът постанови решението си. 

 

                                   

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.