АНД 1376/2013 - Решение - 10-09-2013

Решение по Наказателно дело 1376/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2346

гр.Пловдив, 10.09.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на девети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:                                        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря Боряна Козова като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1376/13 год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Обжалвано е Наказателно постановление № 334/21.04.2012 г. на Директор на Дирекция “Местни данъци и такси” в Община П., с което на “М.***” ООД е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 200 лв. на осн.чл.127, ал.1 от ЗМДТ.

        Жалбоподателят чрез адв.М. се оплаква от необоснованост на НП и моли за неговата отмяна.

Въззиваемата страна чрез юрк. И. настоява НП да бъде потвърдено.

Съдът като съобрази доказателствата по делото установи:

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

На наказаното дружество е съставен АУАН, в който е посочено, че не е декларирало своевременно придобивка на МПС. Този документ е последван от атакуваното НП. Нито в акта, нито в НП обаче е посочено, за кое лице е възникнала собствеността на процесното МПС. Оттам, необоснована остава връзката между тази вещ и санкционираното дружество.  Тоест, оплакванията на жалбоподателя са основателни и НП следва да се отмени, поради което съдът

 

Р  Е  Ш  И :

          

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 334/21.04.2012 г. на Директор на Дирекция “Местни данъци и такси” в Община П., с което на “М.***” ООД е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 200 лв. на осн.чл.127, ал.1 от ЗМДТ.

Решението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението.

                                                     

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:Б.К.