АНД 1269/2013 - Решение - 10-07-2013

Решение по Наказателно дело 1269/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1852

гр. Пловдив, 10.07.2013г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на двадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията НАХД №1269/13г. по описа на ПРС, ХVІІІ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ № *** на Директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и *** със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед №940 от 04.10.2011г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „***”, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. „***” №***, ЕИК:***, на осн. чл.212 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл.72 от ЗЗП.

Жалбоподателят атакува наказателното  постановление като незаконосъобразно. Моли съда да го отмени. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител – адв. Н.П., който поддържа жалбата по същите съображения и прави същото искане.

Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 02.08.2012г. била извършена проверка от в производствен цех, находящ се в гр. ***, Промишлена зона ***, стопанисван от жалбоподателя, за която бил съставен Констативен протокол № ***. Проверката била извършена от служители на РД – Пловдив към КЗП – Е.Я.Б. /старши инспектор/ и Д.М.К.. В хода на същата било установено, че обектът е в работен режим, разположен е на първи етаж от промишлена сграда и разполага с шивашка зала, пакетажно помещение, кроялна, склад с готова стока, сервизно помещение, склад за материали. На проверката присъствал собственикът на едноличния търговец. Към момента на проверката се констатирало производство на мъжко и дамско бельо, детски комплекти с търговска марка „***”, като към всяка стока в склада бил прикрепен етикет с информация на български език за вид на стоката, фирмата - производител, съществени характеристики, артикулен номер, търговска марка „***”. Тази проверката била последваща и във връзка с представен документ за произход на стоки - фактура №***., издадена от ЕТ „***”, представен на инспектори на КЗП, РД Пловдив - звено Хасково на 18.05.2012г., при извършена проверка в магазин за дрехи, стопанисван от „***” ЕООД, гр. ***, ул. „***” №***. В момента на проверката в магазина, стопанисван от „***” ЕООД, било установено наличие и предлагане за продажба на детски бански костюм за момче с марка „***”, модел 7120, тип боксерки и модел 7020, тип слип, снабдени с връзки за завързване в областта на талията, които са били явно несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, а именно: стандарт Е N 14682 „Връзки и шнурове на облекла за деца”, снабдени били с функционални връзки в областта на кръста, които не били фиксирани в една точка на равни разстояния от точката на завързване и не били обезопасени срещу разнищване. Откритите количества били: модел 7120 - 3 броя, размери 5, 6 и 7 с цена 7,50 лв./бр.; модел 7020 - 3 броя, размери 4, 8 и 9 с цена 5,00 лв./бр.

В производствения цех и в склада на фирмата в гр. *** не били открити в наличност детски бански за момче - модел 7120 и модел 7020 с търговска марка „***”. Изискани били от едноличния  търговец, в качеството му на производител, документи, доказващи извършване на дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието на детски бански за момче - модел 7120 и модел 7020, снабдени с връзки в областта на талията с дължина около 20 см, които не били фиксирани в една точка на равни разстояния от точката на завързване с нормативно установените изисквания за безопасност. Проверяващите установили, че ЕТ „***”, в качеството си на производител на стоки, предлагал стоки на потребителите, без да е извършил дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания на безопасност.

За констатираното при проверката нарушение бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № ***. в присъствието на собственика на едноличния търговец, който подписал акта без възражения. Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 72 от ЗЗП.  

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното Наказателно постановление /НП/ № *** на Директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и *** със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед №940 от 04.10.2011г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „***”, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. „***” №***, ЕИК:***, на осн. чл.212 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл.72 от ЗЗП.

През месец септември 2012г. жалбоподателят издал уведомителни писма до търговците, продаващи банските, с които ги уведомявали, че в изпълнение на нареждане на КЗП със сериен №***. ЕТ „***” организира незабавно и ефективно изтегляне от пазара на описаните в заповедта детски бански боксери и слип марка „***” модел 7120 и 7020, поради което и следва наличните артикули от посочените стоки да бъдат предавани или изпратени на адрес в гр. ***, ул. „***” №***.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, като и от гласни доказателства - показанията на свид. Р., които съдът намира за логични, вътрешно непротиворечиви, обективни и съответни на останалите събрани по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Съдът намира, че по делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от жалбоподателя нарушение на чл.72 от ЗЗП, тъй като в качеството му на производител на стоки на потребителите, е предлагал стоки на потребителите /детски бански за момче - модел 7120 и модел 7020/, без да е извършил дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност, каквото поведение дължи съобразно посочената по – горе законова разпоредба.

При получаване на съставения акт, ведно с преписката към него, както и запознаване със събраните доказателства и направените от нарушителя възражения, наказващият орган е длъжен на първо място на осн. чл.53, ал.1 ЗАНН, да извърши проверка дали не са налице условията за прилагане на разпоредбата на чл.28 ЗАНН, и едва след това, ако те не са налице, да издаде наказателното постановление. В конкретния случай установеното в чл.53 ал.1 ЗАНН изискване не е спазено. Съгласно Тълкувателно решение №1/12.12.2007г. на НК на ВКС преценката на административно наказващия орган за “маловажност” на случая по чл.28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В този казус макар и формално да е осъществен съставът на административното нарушение по чл.72 от ЗЗП, с оглед невисоката степен на обществена опасност на извършеното административно нарушение, предвид липсата на настъпили вредни последици и останалите установени в хода на производството обстоятелства, случая се явява маловажен и според становището на съда не е следвало проверяваният едноличен търговец да бъде санкциониран, а е трябвало да бъде предупреден писмено или устно, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложена имуществена санкция. Касае се за първо нарушение на едноличния търговец, само за два артикула и за сравнително малък брой стоки /общо шест броя детски бански за момче/, намерени при извършената проверка на магазин за дрехи, стопанисван от „***” ЕООД, закупила стоките с фактура №***. Наред с това следва да се вземе предвид и поведението на жалбоподателя последващо съставянето на АУАН, с което веднага след констатираното нарушение, стоките са били изтеглени от пазара. Нарушението се явява изолирано и инцидентно за жалбоподателя, като от него не са настъпили никакви вредни последици. Съдът е на становище, че в конкретния казус много по-ефективно за индивидуалната превенция спрямо санкционирания едноличен търговец, би било именно приложението на чл.28 от ЗАНН относно това нарушение. В нарушение на процесуалните правила, без да бъдат съобразени горепосочените обстоятелства, наказващият орган, макар и да е определил административно наказание в минималния размер, е издал на практика един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

Наред с това следва да се посочи, че при извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правили при съставяне на акта и при издаване на НП, което също обуславя незаконосъобразност на последното.

Не са спазени императивните изисквания на нормата на чл.42, т.3 от ЗАНН и на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, съгласно които в АУАН и в НП следва да се посочи датата на извършване на нарушението. И в двата акта на администрацията липсва въобще дата на извършване на нарушението. Посочена е единствено датата на извършената проверка от служителите на КЗП – РД – Пловдив – 02.08.2012г., която обаче не е датата на извършване на нарушението, тъй като на тази дата от страна на едноличния търговец не са осъществявани действия, свързани с предлагане на стоки на потребителите, без да е извършил дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност. На извършената на 02.08.2012г. проверка такива стоки дори не са били открити в проверявания производствен цех, стопанисван от ЕТ „***”. Действително и в АУАН и в НП се сочи фактура №*** от 17.05.2012г., представена на инспектори на КЗП – РД – Пловдив – звено Хасково на следващия ден – 18.05.2012г. Фактура удостоверява закупуването на стоките от „***” ЕООД. Датата на фактурата – 17.05.2012г., е всъщност датата на осъществяване на състава на нарушението по чл.72 от ЗЗП, която обаче не е била посочена изрично като дата на извършване на нарушението нито от актосъставителя, нито от наказващия орган, макар да им е била известна. В нарушение на посочените по – горе разпоредби на ЗАНН обаче органите на администрацията не са я отразили в съставения АУАН и в издаденото НП. Не посочване на датата на извършване на нарушението води до незаконосъобразност на съставения акт и на издаденото въз основа на него НП поради неспазване на изискването на чл.42, т.3 от ЗАНН, съотв. чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Отбелязване на датата на извършване на нарушението е задължителен реквизит както на АУАН, така и на НП, от една страна, с оглед преценката дали са спазени преклузивните срокове, предвидени в чл.34, ал.1 от ЗАНН за реализиране на административно наказателната отговорност. От друга страна, допуснатото нарушение на процесуалните правила води до ограничаване на правото на защита на нарушителя и поставя същия в невъзможност да организира защитата си, тъй като му се вменява нарушение, без да се указва кога същото е сторено. Посочените нарушения на процесуалните правила са от категорията на съществените, тъй като са довели да ограничаване правото на защита на наказаното лице и са самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № *** на Директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и *** със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед №940 от 04.10.2011г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „***”, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. „***” №***, ЕИК:***, на осн. чл.212 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл.72 от ЗЗП.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд- Пловдив.

                                             

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

ДТ