АНД 1119/2013 - Решение - 26-07-2013

Решение по Наказателно дело 1119/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2101

гр.Пловдив, 25.07.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на седемнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:                                            

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря БОРЯНА КОЗОВА като разгледа докладваното от съдията НАХД №1119/13  год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.   

Обжалвано е Наказателно постановление № 1942/28.11.2011 г. на Н. Първо РУП - Пловдив, с което на Д.С.Д. е наложена ГЛОБА от 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на осн.чл.212 от същия закон.  

Жалбоподателят се оплаква от материална и процесуална незаконосъобразност на атакувания акт и чрез адв.К. моли за неговата отмяна.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взима отношение по делото.

 

Съдът като съобрази доказателствата по делото установи:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Жалбоподателят Д. притежавал разрешително за носене на ловно оръжие – ловна пушка, чийто срок на валидност бил до 13.11.2011 год. Той, обаче, не предприел действия за актуализиране на разрешителното в срок от един месец преди изтичането му, както го задължава чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, и на 16.11.2011 год. му бил съставен АУАН за нарушение на този закон, последван от атакуваното НП.

По тези факти няма спор пък и те са доказани с всички доказателства по делото, сред които от особено значение са самото разрешително и показанията на актосъставителя.

При това положение е налице извършено нарушение на задължението по чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ. Тази норма предписва задължение и затова може виновно да бъде нарушена какъвто е разглежданият случай. Такова нарушение винаги ще е налице, ако лицето желае да поднови разрешителното си, но нито предприема действията, предписани от чл.87, ал.1 от закона, нито предава своевременно оръжието си в полицията.

Възражението за процесуално нарушение при съставянето на акта е така очевидно несъстоятелно, че не се нуждае от нарочно опровергаване. И все пак добре е да се види, че жалбоподателят лично е подписал акта при съставянето му и саморъчно е отбелязал, че няма възражения против неговите констатации.

В хода на съдебното производство бе разпитан свидетел по искане на жалбоподателя. От показанията му - св.Д., не стана ясно точно каква теза се защитава с тях, но може да се предположи, че в крайна сметка се иска случаят да бъде оценен като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Според категоричното убеждение на настоящия съд, обаче, завишената взискателност при дейности с оръжия не позволява подобна оценка. Може да се добави, че за периода от 13.11.2011 год., когато е изтекло разрешителното за оръжие, до 16.11.с.год., когато оръжието е предадено в полицията, нарушителят всъщност е извършил престъплението по чл.339, ал.1 от НК, защото е държал огнестрелно оръжие без надлежно разрешение. Няма как подобна деятелност да се разгледа в аспекта на чл.28 от ЗАНН.

Трябва да се посочи за пълнота на изложеното, че след издаването на НП жалбоподателят не е бил намерен на известния му адрес – а това е адресът, посочен в разрешителното за оръжие. Следвало е тогава на осн.чл.58, ал.2 от ЗАНН това обстоятелство да се отбележи върху НП и то да се счита за връчено от датата на отбелязване.

С оглед на всичко НП се явява законосъобразно и следва да се потвърди.

С оглед на горното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТДВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1942/28.11.2011 г. на Н. Първо РУП - Пловдив, с което на Д.С.Д. е наложена ГЛОБА от 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на осн.чл.212 от същия закон.    

        Решението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението.

                                                                                                                                                                

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.