АНД 8791/2012 - Решение - 26-07-2013

Решение по Наказателно дело 8791/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е  №2097

гр.Пловдив, 25.07.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на седемнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:                                            

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря БОРЯНА КОЗОВА като разгледа докладваното от съдията НАХД №8791/12  год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.   

Обжалвано е Наказателно постановление №584/30.09.2011 год. на Н. на РУП Раковски, с което на С.Л.Л. е наложена ГЛОБА от 400 лв. на осн.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

Жалбоподателят Л. се оплаква, че НП е процесуално опорочено и чрез адв.И. моли за неговата отмяна.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

 

Въз основа на доказателствата по делото съдът прие:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 20.09.2011 год. жалбоподателят управлявал МПС по пътя между с.П.Б. и гр.Пловдив – именован като Път  Римско две – 56. Той бил спрян за проверка от св.Г.Т. ***, който установил, че за автомобила, управляван от Л., няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Полицаят приел, че това е нарушение по чл.315, ал.1 от КЗ, за което съставил против жалбоподателя АУАН. В него същият заявил писмено, че не знае къде е застраховката на колата. Този акт бил последван от атакуваното НП.

Описаните факти са доказани на осн.чл.189, ал.2 от ЗДвП, тъй като АУАН е редовно съставен, а против него не са събрани никакви доказателства. Следователно, доказано се явява и самото нарушение, което е осъществило състава по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

Всъщност, отмяната на НП се иска с оглед незначителното разминаване между мястото на нарушението, посочено в АУАН, и това, посочено в НП. В акта е записано: Път Римско две-56, а в НП – Път Римско три-56.

От това разминаване се прави довод, че мястото на нарушението не е установено.

Това възражение действително касае процесуално нарушение, допуснато от наказващия орган при издаването на НП, но то не е от тази категория нарушения, които ощетяват правото на защита на наказаното лице. В случая, както стана ясно от показанията на актосъставителя, настоящото нарушение, както и другите нарушения, за които е издадено друго НП /№583/30.09.2011 год./са били установени на пътя между с.П.Б. и гр.Пловдив и това правилно е било отбелязано в АУАН. Грешката, допусната в НП, в никакъв случай не може да бъде схваната като пропуск, водещ до невъзможност да се установи точното място на нарушението.

С оглед на горното НП се явява законосъобразно включително и в санкционната си част, където глобата е отмерена в нейния минимум.

Ето защо съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №584/30.09.2011 год. на Н. на РУП Раковски, с което на С.Л.Л. е наложена ГЛОБА от 400 лв. на осн.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

 

Решението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението.                                                                                                                                                

               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.