АНД 8748/2012 - Решение - 26-07-2013

Решение по Наказателно дело 8748/2012г.

 

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   2089                                     23.07.2013г.                        град П.

 

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД               ХХ           наказателен        състав

на         осемнадесети        март                     две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                     Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 8748 по описа за  2012г.

 

                                                                     

 

                                                        Р Е Ш И:

 

 

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0001216/05.12.2012г., издадено от Началник сектор КАНД в Областен отдел “КД - ДАИ”                 гр. П., с което,  на основание чл. 104а от Закона за автомобилните превози е наложена на Т - 1- ЕООД, БУЛСТАТ: ,  със седалище и адрес на управление: гр. П., бул. “Ц           ш” № , представлявано от управителя Д.И.С.,           ЕГН: **********, имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/  лева за административно нарушение по чл. 10 ал.1 от Закона за автомобилните превози.

 

 

           Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –                       гр. П., в 14-дневен срок съобщаването му на страните, по реда на  глава дванадесета  от АПК.

 

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.

 

 

 

МОТИВИ:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 36-0001216/05.12.2012г., издадено от Началник сектор КАНД в Областен отдел “КД - ДАИ”                 гр. П., с което,  на основание чл. 104а от Закона за автомобилните превози е наложена на Т - 1- ЕООД, БУЛСТАТ: ,  със седалище и адрес на управление: гр. П., бул. “Ц           ш” № , представлявано от управителя Д.И.С.,           ЕГН: **********, имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/  лева за административно нарушение по чл. 10 ал.1 от Закона за автомобилните превози.

          Жалбоподателят – “Т. - 1- ЕООД гр. П., чрез управителя си Д.И.С., претендира отмяна на оспореното наказателно постановление, като формулира оплакване за неправилност и незаконосъобразност на същото. Редовно призовано, дружеството-жалбоподател не изпраща процесуален представител; с депозирана от пълномощника му - адвокат Ю К, писмена молба поддържа жалбата и настоява за уважаването й по изложените с нея съображения.

           Въззиваемата страна – ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ “КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ” /ОО “КД - ДАИ”/ гр. П., редовно призована, се представлява в съдебно заседание от инсп. Г К, който застъпва становище за неоснователност на жалбата, съответно пледира издаденото наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните намира, че жалбата е  ДОПУСТИМА - подадена от лице с правен интерес в срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, а разгледана по същество и ОСНОВАТЕЛНА.

        С атакуваното  наказателно постановление /НП/, издадено въз основа на съставен от съставен от С.В.С. - гл. специалист-инспектор при  ОО “КД - ДАИ” гр. П., акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 155934/26.11.2012г., административнонаказателната отговорност на дружеството-жалбоподател е ангажирана за нарушение на  чл.  10  ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтПр/ за това, че:               На 25.06.2012г. около 17:30 часа в гр. П., като превозвач                             на транспортна фирма Т. - 1- 2007 ЕООД гр. П., извършваща Т.метров превоз на пътници, видно от удостоверение за регистрация за извършване на Т.метров превоз № 09931 от 14.10.2009г., превозвачът не  подал в определения 30-дневен срок за отразяване в лиценза промяна на обстоятелства – промяна на управител на фирмата. Промяната била извършена на 25.06.2012г., където било отразено, че управителят Х А С е заличен  и в трудовия/?/ регистър е вписан нов управител – Д.И.С., видно от удостоверение с                        изх. № 20121109112719/09.11.2012г. 

 

 

  В качеството на свидетел в съдебното производство е разпитан актосъставителят С.В.С..

    Свид. С. заявява, че на 26.11.2012г. съставил АУАН срещу Т. - 1- 2007 ЕООД с управител Д.И.С., затова, че на 25.06.2012г. около 17.30 часа в гр. П. в сградата на  ОО КД-ДАИ гр. П., като превозвач на транспортна фирма Т.-1- ЕООД гр. П., притежаващ лиценз за извършване на Т.метров превоз на пътници № 09931/14.10.2009г. не е подал в 30-дневен срок заявление за отразяване в лиценза промяната на обстоятелствата, които са настъпили,                 а именно промяна на управителя на фирмата. Фактически на 25.06.2012г. в търговския регистър бил заличен като управител Х А С и бил вписан новият управител Д.И.С..  Пояснява, че под лиценз се имало предвид удостоверението за регистрация за извършване на Т.метров превоз.

Като писмени доказателства по делото са приобщени приложените към административнонаказателната преписка такива – оригинали на Разписка за връчване на АУАН и известие за доставяне на НП; копия от: Удостоверение изх. № 20121109112719/09.11.2012г.  за актуално състояние на Т.-1- ЕООД, Удостоверение за регистрация за извършване на Т.метров превоз на пътници № 09931/14.10.2009г. и Уведомително писмо вх. № 40-04-23-6660/14.11.2012г. от управителя на Т.-1- ЕООД до директора на Иизпълнителна агенция Автомобилна администрация / ИА АА”/  гр. София, чрез началника на ОО КД-ДАИ гр. П.; заверено копие на Заповед № РД-08-452/26.09.2011г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, касаеща материалната компетентност на наказващия орган; както и представените от въззиваемата страна в съдебно заседание – копие от Фирмено досие на Т.-1- ЕООД към 25.06.2012г., Справка от Търговски регистър за Т.-1-2 ЕООД към 18.02.2013г., заверени копия на: Уведомление вх. № 40-04-23-6880/23.11.2012г. от Д.И.С., като управител на Т.-1- ЕООД  и Трудов договор № 17/22.11.2012г., сключен между същото дружество и Д. В У за назначаването на последния на длъжност ръководител транспорт.

          Съдът кредитира показанията на свид. С. относно изложените от  него факти, намирайки за добросъвестни и допълващи се от писмените доказателства, които цени като източник на обективна информация.

          Предвид тази непротиворечива доказателствена съвкупност, настоящата инстанция приема  за несъмнено  установено от фактическа страна следното:

С депозирано в  ОО “Контролна дейност - ДАИ” гр. П. писмо вх. № 40-04-23-6660/14.11.2012г., придружено от удостоверение изх.                 № 20121109112719/09.11.2012г. на Агенция по вписванията за актуално състояние на Т.-1- ЕООД гр. П., дружеството-жалбоподател, притежаващо Удостоверение за регистрация за извършване на Т.метров превоз на пътници № 09931/14.10.2009г., уведомило                 ИА “АА” за настъпила промяна в обстоятелствата, посочвайки, че има нов управител – Д.И.С.. Като констатирал,  че така заявената промяна е вписана в Търговския регистър в 17:13 часа на 25.06.2012г., свид. С.С. – гл. специалист-инспектор към ОО “КД-ДАИ” гр. П.,  заключил, че превозвачът не е спазил 30-дневния срок, предвиден в чл. 10         ал. 1 от ЗАвтПр, поради което на 26.11.2012г. съставил срещу Т.-1-2 ЕООД гр. П. АУАН № 155934 за извършено от дружеството                   на 25.06.2012г. нарушение на горната разпоредба, предявен и връчен лично на представляващия дружеството управител Д.С., който го подписал без възражения.

Възприемайки констатациите и изводите на актосъставителя                    /но посочвайки  час на извършване на нарушението около 17:30 ч./, началникът  на сектор КАНД в Областен отдел “КД - ДАИ” гр. П., надлежно определен за длъжностно лице по реда на чл. 92 ал. 2 от ЗАвтПр – със Заповед № РД-08-452/26.09.2011г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издал процесното НП                    № 36-0001216/05.12.2012г.

Така изяснените от доказателствата по делото безспорни фактически положения обаче според настоящия съдебен състав обуславят категоричен извод на неправилност, а оттам и незаконосъобразност на атакуваното НП.

Съгласно посочената в АУАН и НП за нарушена разпоредба на чл. 10  ал. 1 от ЗАвтПр при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценза на Общността, извън случаите по               ал. 2 (т.е. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, или при преобразуване на превозвача) превозвачът подава заявление за отразяването им в                    30-дневен срок от тяхното настъпване.

 Същевременно, видно от нормативните текстове на глава втора “Лицензиране и регистриране” на ЗАвтПр,  обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация - за извършване на Т.метрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон, като ИА “АА” води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и издава удостоверение по образец, определен с наредбата по чл. 7 ал. 3 за всяко превозно средство /чл. 6 ал. 1 от ЗАвтПр/ и като според чл. 7. ал. 1 и ал. 2 от ЗАвтПр лицензите по този закон се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица по предложение на ИА “АА” на търговци по смисъла на ТЗ, когато отговарят на изискванията за благонадеждност /добра репутация (изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла                      в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност – чл. 7                      ал. 4 от ЗАвтПр), професионална компетентност (изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование – чл. 7 ал. 5 от ЗАвтПр), финансова стабилност (изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК, като капиталът за първото превозно средство и за всяко следващо превозно средство трябва да отговаря на размера, определен в наредбата по ал. 3  – чл. 7 ал. 6 от ЗАвтПр и установяване на територията на Република България (изпълнено, когато търговецът е действително и трайно установен на територията на Република България. – чл. 7 ал. 7 от ЗАвтПр),  а условията и редът за установяване на тези изисквания  и за издаване на лиценз се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаНаредба № 33 от 03.11.1999г.  за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Едно от основанията за прекратяване на правата, произтичащи от този лиценз по решение на лицензиращия орган пък е, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7 ал. 2 /чл. 11 т. 1 б. “б” от ЗАвтПр/. На свой ред чл. 12  ал. 1 от ЗАвтПр разписва, че  Т.метров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация, или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, като регистрацията по ал. 1 се извършва от ИА “АА”, където се води регистър /чл. 12 ал. 2 от ЗАвтПр/ и за вписване в регистъра лицата по ал. 1 трябва да подадат заявление до  ИА “АА”, комплектувано с документите, определени в наредбата по чл. 12а ал. 5 от ЗАВтПр; да отговарят на изискванията за благонадеждност, посочени в чл. 7 ал. 4 и на изискванията за професионална компетентност, посочени в чл. 7 ал. 5 /чл. 12 ал. 3 от ЗАвтПр/, като в 14-дневен срок от подаване на заявлението изпълнителният директор на ИА “АА” или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрацията и издават удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 7 ал. 4 и 5 и са приложили документите по ал. 3 /чл. 12 ал. 5 от ЗАвтПр/, съответно правото за извършване Т.метров превоз на пътници се прекратява по решение на органа, извършил регистрацията,  когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7 ал. 4 или 5 /чл. 12 ал. 8 т.1 б. “б” от ЗАвтПр/,                     а съгласно чл. 12а ал. 2 от ЗАвтПр в регистъра по чл. 12 ал. 2 се вписват:  пореден номер и дата на регистрацията,  фирма, седалище и адрес на управление на търговеца, номер по БУЛСТАТ, номер на издаденото удостоверение за регистрация, данни за моторните превозни средства, с които превозвачът извършва превозите, регистрационен номер, идентификационен номер,  марка и модел, дата на първа регистрация, дата на заличаване на регистрацията и основанията за това, като искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване – чл. 12а ал. 3 от ЗАвтПр и според чл. 12а ал. 5 от ЗАвтПр редът за регистрация и заличаване от регистъра по чл. 12 ал. 2, както и за извършване на Т.метров превоз на пътници се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Наредба № 34 от 06.12.1999г. за  Т.метров превоз на пътници. Допълнително чл. 15 от ЗАвтПр указва, че превозвачите, лицензирани или регистрирани по реда на този закон, организират дейността и труда на водачите в съответствие със закона и с разпоредбите на двустранните и многостранните договори, свързани с превозите на пътници и товари, по които Република България е страна, и създават условия за повишаване квалификацията им.

Ерго, като превозвач, регистриран по реда на ЗАвтПр и в съответствие с Наредба № 34 от 06.12.1999г. за  Т.метров превоз на пътници, притежаващ удостоверение за регистрация за извършване на Т.метров превоз № 09931/14.10.2009г., издадено, както изрично е упомената в самото удостоверение, от упълномощено от изпълнителния директор на  ИА “АА” длъжностно лице, на основание чл. 12 ал. 5 от ЗАвтПр и чл. 10  ал. 1 от Наредба  № 34 от 06.12.1999г. за  Т.метров превоз на пътници  /а не  лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, който да е издаден на основание чл. 7 ал. 1 от ЗАвтПр и чл. 10 ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г.  за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице/, “Т.-1-2007” ЕООД изобщо не се явява субект на задължението по чл. 10 ал. 1 от ЗАвтПр. Освен това, на заявяване от превозвача, притежаващ лиценз за извършване на превоз на пътници/товари на територията на Република България или от превозвача, комуто е издадено удостоверение за регистрация за извършване на Т.метрови превози на пътници, все                    в 30-дневен срок, подлежи не каква да е промяна в обстоятелства,                           а конкретно в обстоятелствата, вписани в лиценза /чл. 10  ал. 1 от ЗАвтПр/, съответно в удостоверението /чл. 12а ал. 3 от ЗАвтПр/, докато промяната в лицето, управляващо и представляващо търговеца-превозвач, не е сред тези обстоятелства. Нещо повече, настъпването на  подобна промяна е напълно неотносимо към самите условия за издаване било на лиценза по чл. 10 ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г.  за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, било на удостоверението за регистрация по чл. 10 ал. 1 от  Наредба  № 34 от 06.12.1999г. за  Т.метров превоз на пътници, защото изпълнението на условията по    чл. 7 ал. 4 и ал. 5 от ЗАвтПр –  за благонадеждност /добра репутация/ и професионална компетентност, касае не качествата на лицето, представляващо търговеца, а на ръководителите на транспортната му дейност.  Такава всъщност промяна, според представените от въззиваемата страна в съдебно заседание писмени доказателства -   Уведомление вх.               № 40-04-23-6880/23.11.2012г. от Д.И.С., като управител на Т.-1- ЕООД /от 25.06.2012г./  и Трудов договор                                 № 17/22.11.2012г. сключен между Т.-1- ЕООД и Д. В У за назначаването на последния на длъжност ръководител транспорт”, е настъпила най-рано на 20.11.2012г., когато съгласно уведомлението е освободен като ръководител на транспортната дейност Х А С /съвместявал до 25.06.2012 и качеството на управител на “Т.-1- ЕООД/, като считано от 22.11.2012г. длъжността ръководител транспорт” е започнал да изпълнява назначеният на същата дата Д. В У и тази промяна, релевантна досежно условията на удостоверението за регистрация, е заявена съвсем своевременно.           

Успоредно с горното, дори промяната в лицето, представляващо Т.-1-2 ЕООД, да подлежеше на задължително заявяване в                    30-дневен срок от настъпването й, то евентуалното административно нарушение, осъществено чрез бездействие, респ. изразяващо се в неизпълнението на такова задължение, би се явило извършено с изтичането на предвидения срок за извършване на дължимото действие, или в случая, съобразно субсидиарно приложимите правила на  чл. 183 ал. 2 и чл. 184 от НПК, на 26.07.2012г., а не на визираната в АУАН и НП дата 25.06.2012г. предвид безспорния /отразен в АУАН и НП/ факт, че въпросната промяна е настъпила на 25.06.2012г., когато е вписана в Търговския регистър                        /по точно в 17:13:14 часа, видно от справката в ТР/ и до посочения в НП момент - към 17:30 часа на 25.06.2012г., не само не са изтекли 30 дни,               но  както основателно отбелязва жалбоподателят, са изминали едва около 17 минути.    

Ето защо, като не е упражнил пълноценно правомощията си по           чл. 52 ал. 4 от ЗАНН - преди да се произнесе по преписката да провери АУАН с оглед на неговата обоснованост и законосъобразност, и по чл. 54 от ЗАНН - да прекрати преписката с мотивирана резолюция /поради това, че описаното в АУАН деяние не е нарушение/, наказващият орган е издал едно порочно НП, което следва да бъде отменено.

          Освен това е налице нарушение на процесуалните правила съставляващо самостоятелно основание за незаконосъобразността на обжалваното НП.

         Предвид коментираното по-горе, в отклонение от императивните изисквания на чл. 42 т. 4 и чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН, АУАН и НП са лишени от  ясно и еднозначно словесно описание на деянието, което се твърди да съставлява административно нарушение, като и на конкретните обстоятелства, при които е осъществено. От една страна се сочи нарушението да е извършено на 25.06.2012г. и да се е изразило в незаявяване в 30-дневен срок за отразяване в лиценза промяна на управител на фирмата, а от друга страна – промяната да е настъпила на 25.06.2012г. и фирмата да има качеството на превозвач, извършващ Т.метров превоз на пътници съгласно удостоверение за регистрация за извършване на Т.метров превоз, като последното на свой ред не кореспондира и с цифрово упоменатата  в АУАН и НП  за нарушена норма на чл. 10 ал. 1 от ЗАвтПр. Налице е в този смисъл  не просто недопустима вътрешна противоречивост на АУАН и НП, поставяща както жалбоподателя, така и  съда, в положението да гадаят каква всъщност е тезата на актосъставителя и наказващия орган, но и очевидна алогичност на нейната формулировка, тъй като е обективно невъзможно, 30-дневният срок, считано от 25.06.2012г. да е изтекъл на същата дата  /още повече, че срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в последния ден – чл. 183 ал. 2 от НПК/. 

Мотивиран от изложеното, съдът счете, че като постановено при съществени нарушения на административно-производствените правила и неправилно приложение на материалния закон, атакуваното НП следва да бъде отменено.

           По тези  мотиви съдът постанови решението си.                                                

                                                                                                      

                                                                                                                                         

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

Вярно секретар Н.Т.