АНД 8563/2012 - Решение - 04-03-2013

Р Е Ш Е Н И Е

 

№508                            04.03.2013г.                                 гр.ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                      ХІХ наказателен състав

На двадесет и първи януари                   две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

 

Секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

След като разгледа докладвано от съдията НАХД № 8563 по описа за 2012г

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

 

                   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 9647/05.09.2012г. на Р.Н.Н. – Н. в сектор ПП и КАТ към ОДМВР П., с което на С.Ф.М. с ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 30лв (тридесет лева) за нарушение по чл. 6 т.1 пр.3 от ЗДВП, на основание чл. 183 ал. 3 т. 6 пр. 1 от ЗДВП, както и отнемане на 4 контролни точки; ГЛОБА в размер на 30лв (тридесет лева) за нарушение по чл. 139 ал. 1 т.1 от ЗДВП, на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 пр. 1 от ЗДВП, както и ГЛОБА в размер на 20лв (двадесет лева) за нарушение по чл. 139 ал. 2 т.1 от ЗДВП, на основание чл. 185 пр. 1 от ЗДВП.

                   Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                  

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

                   Обжалвано е Наказателно постановление № 9647/05.09.2012г. на Р.Н.Н. – Н. в сектор ПП и КАТ към ОДМВР Пловдив, с което на С.Ф.М. с ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 30лв (тридесет лева) за нарушение по чл. 6 т.1 пр.3 от ЗДВП, на основание чл. 183 ал. 3 т. 6 пр. 1 от ЗДВП, както и отнемане на 4 контролни точки; ГЛОБА в размер на 30лв (тридесет лева) за нарушение по чл. 139 ал. 1 т.1 от ЗДВП, на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 пр. 1 от ЗДВП, както и ГЛОБА в размер на 20лв (двадесет лева) за нарушение по чл. 139 ал. 2 т.1 от ЗДВП, на основание чл. 185 пр. 1 от ЗДВП.

Жалбоподателят С.М. редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Въззиваемата страна, редовно призовани, не изпращат представител.

Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличие на правен интерес се явява допустима. Разгледана по същество:

   

 ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Изяснява се, че на 14.08.2012г на път ІІ – 86, КПП14+750км, на разклона гр. П. – гр. А., жалбоподателят е бил спрян за проверка от контролните органи на С-Р ПП и КАТ П.. В хода на същата било установено, че  като водач на МПС – лек автомобил Фолксваген рег. № ******** жалбоподателят С.М. е  извършил маневра „изпреварване” при наличие на знак В-24. Освен това на автомобила не е работила лявата стоп-светлина, както и е липсвал светлоотразителен триъгълник. При така констатираното се е приело, че същият е  нарушил чл. 6 т. 1 пр. 3 от ЗДВП; чл. 139 ал. 1 т.1 от ЗДВП и чл. 139 ал.  2  т.1 от ЗДВП.

В съдебно заседание не бе разпитан актосъставителя, тъй като с жалбата си М. не оспорва фактическите констатации в съставения му АУАН.

При извършената служебна проверка от страна на съда обаче, се установява наличието на абсолютно отменително основание по отношение на атакуваното Наказателно постановление, което не налага произнасяне по същество.

         В НП е посочено, че датата на вмененото във вина на М. нарушение е извършено на 14.08.2012г., докато в АУАН липсва месецът на констатираното деяние.

 

                                        При така установеното, Наказателното постановление следва да се отмени, т.к. е издадено въз основа на АУАН, в който направените констатации не са ясни, точни и конкретни и се разминават с посоченото НП. От тази неясна формулировка на съда не става ясно кога е установено процесното нарушение, а още по-малко това би могло да се изясни на нарушителя. Съгласно законовите изисквания, за да се гарантира в пълнота правото на защита на жалбоподателя, същият следва да научи всички нарушени от него виновно административни разпоредби, с посочване на конкретния им цифров израз, с описание на датата и мястото на извършването им, за да организира адекватно защитата си и да реализира ефективно правата си. Непосочването на месеца на установяване в АУАН, текстовото разминаване в НП според настоящата съдебна инстанция е нарушило съществено правото на защита на М.. В този смисъл административния орган не е изпълнил задължението си по чл.42  и чл.57 ал.1  ЗАНН, което води до ограничаване правата на жалбоподателя и не може да се презюмира.                                                                  Всички тези доводи, водят настоящия състав на извода, че наказателното постановление № 9647/05.09.2012г. на Р.Н.Н. – Н. в сектор ПП и КАТ към ОДМВР Пловдив, с което на С.Ф.М. с ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 30лв (тридесет лева) за нарушение по чл. 6 т.1 пр.3 от ЗДВП, на основание чл. 183 ал. 3 т. 6 пр. 1 от ЗДВП, както и отнемане на 4 контролни точки; ГЛОБА в размер на 30лв (тридесет лева) за нарушение по чл. 139 ал. 1 т.1 от ЗДВП, на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 пр. 1 от ЗДВП, както и ГЛОБА в размер на 20лв (двадесет лева) за нарушение по чл. 139 ал. 2 т.1 от ЗДВП, на основание чл. 185 пр. 1 от ЗДВП е съставено незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено.

 

 По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                   

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.