АНД 8556/2012 - Решение - 27-03-2013

Решение по Наказателно дело 8556/2012г.

                                         Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 777

Гр. Пловдив, 27.03.2013г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на първи март две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                     

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 8556/2012г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № *****/03.10.2012г. на ВРИД Началник Сектор ПП към ОДМВР П., с което на К.К.К., ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.7 пр.1 от ЗДП и глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.7 пр.1 от ЗДП.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят К., чрез процесуалния си представител адв. К. моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 08.09.2012г. жалбоподателят К. управлявал л. а. “Субару” с рег. № *****. Около 20.55ч. бил спрян за проверка в гр. П., на бул. “И.”. При проверката било установено, че водачът управлява автомобила без изправни задни габаритни светлини, като наред с това задна лява стоп – светлина не работела.  

Въз основа на резултатите от проверката бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № *****/08.09.2012г., с който актосъставителят квалифицирал нарушенията на по чл.139 ал.1 от ЗДП.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено обжалваното постановление, с което на жалбоподателя К. са наложени административни наказания – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.7 пр.1 от ЗДП и глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.7 пр.1 от ЗДП.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на актосъставителя Н.А.Н., разпитан в качеството на свидетел, както и от събраните по делото писмени доказателства, приложени към административнонаказателната преписка и представени в съдебно заседание. Относно св. Т.А.Т. следва да се отбележи, че същият не е присъствал при спирането на жалбоподателя К. от контролните органи, респ. при извършването на проверката, поради което няма как да знае дали управляваният от последния автомобил е бил технически изправен в този момент и по – конкретно били ли са изправни задните габаритни светлини и работела ли е задната лява стоп – светлина.   

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателят К. е управлявал технически неизправно превозно средство – без изправни задни габаритни светлини и с неработеща задна лява стоп – светлина, т. е. извършил е нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП.

При получаване на съставения акт, ведно с преписката към него, както и запознаване със събраните доказателства и направените от нарушителя възражения, наказващият орган е  длъжен, на първо място, на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН да извърши проверка дали не са налице условията за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и едва след това, ако те не са налице, да издаде НП. В конкретния случай установеното в чл.53 ал.1 от ЗАНН изискване не е спазено. Съгласно Тълкувателно решение № 1/12.12.2007г. по тълк. н. д. № 1/2005г. преценката на административнонаказващия орган за “маловажност“ на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Съдът намира, че извършеното от жалбоподателя нарушение представлява маловажен случай, тъй като е извършено за първи път, не се установява извършването от жалбоподателя на други нарушения по ЗДП, като освен това установените при проверката технически неизправности не са съществени такива. Предвид изложеното по - горе наказващият орган е следвало да съобрази, че се касае за маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН и да предупреди писмено нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание. В нарушение на процесуалните правила, без да бъдат съобразени горепосочените обстоятелства е издадено НП, което съдът намира за незаконосъобразно, макар със същото на нарушителя да е била наложена глоба в минимално предвидения от закона, поради което постановлението следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

                                                  Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № *****/03.10.2012г. на ВРИД Началник Сектор ПП към ОДМВР П., с което на К.К.К., ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.7 пр.1 от ЗДП и глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДП, на основание чл.183 ал.3 т.7 пр.1 от ЗДП.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

                                                     

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ