АНД 8300/2012 - Мотиви - 06-03-2013

Мотиви по Наказателно дело 8300/2012г.

М О Т И В И

по НАХД №8300/2012 г. по описа на Районен съд-Пловдив, ХХVІ н.с., с обвиняем П.Г.М. ***

 

От Районна прокуратура-Пловдив е внесено постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78А НК на П.Г.М. *** за престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура-Пловдив изразява становище, че деянието е съставомерно. Предлага на съда да признае обвиняемия за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, като на осн. чл.78А от НК го освободи от наказателна отговорност  и му наложи административно наказание “глоба” в размер под средния, предвиден в закона такъв. В тежест на обвиняемия да бъдат възложени направените в хода на производството разноски.

Обвиняемият П.М., редовно и своевременно призован, се явява лично в съдебно заседание. Съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи „глоба” в минимален размер. Защитникът му адв.Й. ***, редовно упълномощен, моли съда да освободи подзащитния му от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „глоба” в минималния размер.

Съдът, след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

П.Г.М. е роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен,  ЕГН **********.

От приложената справка за съдимост е видно, че М. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А НК.

Характеристичните справки в досъдебното и съдебното производство сочат, че обвиняемият няма криминални прояви и е с добри характеристични данни.

„П. – Т. Б." ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.П., ЖК. Т., бл. ***, вх. *, ап.**, представлявано и управлявано от П. И. Т., през периода 2009 г. – 2011 г. развива на територията на гр.П.   дейност, свързана с таксиметров превоз на пътници с таксиметрови автомобили, работещи към същото търговско дружество. За извършване на същата е необходимо на търговското дружество да бъде издадено удостоверение за регистрация за осъществяване на таксиметров превоз от ОО КД „ДАИ”. Отделно от това следва да бъдат издадени и разрешителни за извършване на таксиметрови превози на пътници от Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" гр.П. за всеки от автомобилите. Процедурата по издаване на посочените разрешителни включва подаване от представляващия търговското дружество или негов пълномощник на заявление пред Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" – П. за издаване на разрешение за извършване на таксиметрови превози на пътници. Ведно със заявлението се подава и списък с таксиметрови автомобили, които вече са вписани в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз, издадено от ОО КД „ДАИ". Също така заявителят следва да приложи към заявлението и оригинал или заверено копие от удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл.87 ал.6 от ДОПК, издадено от ТД на НАП, от което да е видно, че търговското дружество няма задължения, копие на картата за допълнителен технически преглед на автомобила, за който ще се издава съответното разрешително, както и копия от документите на същия. В случаите, в които се предоставят заверени копия от удостоверения за наличие или липса на задължения, издадени от ТД на НАП - Пловдив, заверката следва да включва мокър печат на търговското дружество, „вярно с оригинала” и подпис на собственика, съответно пълномощника в случаите, в които заявлението е подадено чрез такъв.

Предвид обстоятелството, че горепосочената процедура отнема доста време, а представляващият и управляващият „П.- Т. Б." ЕООД гр.П. живее на територията на гр.Л., същият упълномощава П.Г.М. с редица права, свързани с дейността и представителството на търговското дружество, включително да го представлява пред всякакви администрации, учреждения и институции, както и да подава заявления, молби, декларации и др. Пълномощното е с нотариална заверка на подписа от 27.07.2009 г., изготвена от Нотариус С. П.***, район на действие РС –П.. Отделно от това М. е назначен в горепосоченото търговско дружество с трудов договор от 24.08.2009 г. на длъжност „ръководител отдел в транспорта”, като получава и печата на „П.- Т. Б." ЕООД гр.П.. В изпълнение на упълномощаването М. подготвя необходимите документи на таксиметровите автомобили и на водачите на същите, попълва необходимите заявления както за пред ОО КД "ДАИ" гр.П., така и за пред Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" – П. и ТД на НАП гр.П., след което ги входира, а впоследствие получава изготвените разрешения и удостоверения.

С оглед снабдяване с необходимите документи за получаване на разрешителни за извършване на таксиметрови превози на пътници от Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" гр.П. за всеки от автомобилите, М. подава искане до ТД на НАП гр.П. вх.№***************/08.11.2010 г. за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 от ДОПК на „П.- Т. Б." ЕООД гр.П. Във връзка със същото и след извършена проверка е издадено такова с изх.№***************/08.11.2010 г., от което е видно, че търговското дружество има задължения /л.44-50/. Издаденото удостоверение е получено лично от М. въз основа на отбелязаното по-горе пълномощно, видно от представената справка от ТД на НАП-П. /л.44/. Виждайки това, обвиняемият разбира, че поради наличието на задължения няма бъдат издадени разрешителни от Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" гр.П. за автомобилите, поради което се снабдява от неустановено в хода на разследването лице с удостоверения за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с номера: с изх. №**************/13.12.2010 г., с изх. №***************/19.01.2011 г., с изх. №*****************/ 07.02.2011 г., с изх.№ *****************/ 01.03.2011 г., с изх. №*****************/06.04.2011 г., с изх. № ************/18.05.2010г., с изх. № *****************/21.06.2011 г., с изх. №*****************/19.07.2011г., всяко едно сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, като на същите е отразено, че „П.. Б." ЕООД гр.П. няма задължения. Въпреки че е наясно, че търговското дружество има задължения, както и че посочените документи не са издадени от посочения в тях издател, обвиняемият решава да ползва същите пред Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" - Пловдив при подаване на заявления за издаване на разрешителни. В изпълнение на това си намерение в периода 15.12.2010 г. - 02.08.2011 г. при подаване на заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз обвиняемият представя : на 15.12.2010 г., 21.12.2010 г., 03.01.2011 г. официален документ — удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. №**************/ 13.12.2010 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив ; на 24.01.2011 г., 27.01.2011 г., 31.01.2011 г. и 02.02.2011 г. - официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 ал.6 от ДОПК с изх. №******************/19.01.2011 г.,сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив; на 09.02.2011 г., 10.02.2011 г., 15.02.2011 г., 18.02.2011 г., 21.02.2011 г., 23.01.2011 г., 24.02.2011 г., 25.02.2011 г., 28.02.2011 г. официален документ — удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. №******************/ 07.02.2011 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив; на 01.03.2011 г., 07.03.2011 г., 15.03.2011 г., 16.03.2011 г., 18.03.2011 г., 23.03.2011 г., 28.03.2011 г., официален документ удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх.№*************************/ 01.03.2011 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив; на 07.04.2011 г., 08.04.2011 г., 03.05.2011 г. официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87ал.6 от ДОПК с изх.№**********************/06.04.2011 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив; на 25.05.2011 г., 07.06.2011г., 08.06.2011 г., 10.06.2011 г., 14.05.2011 г., 15.06.2011 г. официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК с изх.№*********************/18.05.2010 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив; на 23.06.2011 г., 13.07.2011 г., 14.07.2011 г. официален документ -удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № *********************/21.06.2011 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив; на 02.08.2011 г. официален документ-удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх.№********************/19.07.2011 г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, ползвайки се по този начин от тях. Същите са представени от М. като пълномощник на търговското дружество в заверени копия, като обвиняемият собственоръчно изписва изискуемите за заверката : „вярно с оригинала", след което полага подписа си и печата на търговското дружество, което в почти всички случаи става пред К. Ш. - експерт при Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" - Пловдив. За служителите при същото не съществува задължение да проверяват истинността на представяните удостоверения, поради което впоследствие на дружеството са издадени исканите разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници, които са получени от М.. Едва през месец септември 2011 г. при получаване на уведомление от ТД на НАП гр.Пловдив, от ОО КД "ДАИ" гр.Пловдив установяват, че търговското дружество има задължение, за което  сигнализират РП-Пловдив.

Съгласно заключението по назначената в хода на досъдебното производство съдебно-почеркова експертиза, в представените за изследване документи ръкописните текстове „вярно с оригинала” и подписите, положени върху тях са изпълнени от П.Г.М.; подписът, положен за „Орган по приходите” в удостоверение № **********************/19.07.2011 г. е копие на подпис /технически пренесен/, който е изпълнен от Снежана Маркова; всички останали подписи, положени за „Орган по приходите" са нечетливи и не може да се установи дали са копия на подписи, които са изпълнени или не от някое от лицата : А. Я., И. П., М. П. или М. М.

Съдът възприема изготвеното заключение като обективно и компетентно изготвено.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от  събраните по делото писмени доказателствени средства /писма от ТД на НАП-Пловдив, писма от и до Агенцията по вписвания, Искане за издаване на документи на “П.. б.” ЕООД гр.П.****************/08.11.2010 г., удостоверение за наличие или липса на задължения с изх. № ******************/11.11.2010 г., удостоверения за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. №****************/13.12.2010г.,изх.№****************/19.01.2011г.,изх.№****************/07.02.2011г.,изх.№*******************/01.03.2011г.,изх.№*******************/06.04.2011г.,изх.№*****************/18.05.2010 г., изх. № **************************/21.06.2011г., изх.№********************/19.07.2011г., заключение по съдебно-почеркова експертиза, справка за съдимост и характеристични справки/, прочетени и приети по надлежния ред, и гласни доказателствени средства /дадените от обвиняемия обяснения и показанията на свидетелите К. Ш., А. П., И. П., А. Я., М. М., С. М., М. П., Н. Щ. и М. К., на които показания съдът дава вяра като обективни, логични, последователни и кореспондиращи на писмените доказателствени средства по делото и на обясненията на обвиняемия /.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:     

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че от обективна страна извършеното деяние от П.М.  е  съставомерно  по чл.316 вр. чл.308 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, тъй като в периода 15.12.2010г. - 02.08.2011г., в гр. П., при условията на продължавано престъпление, пред Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" - Пловдив, при подаване на заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз, съзнателно се е ползвал от неистински официални документи, както следва:

- На 15.12.2010г., 21.12.2010г., 03.01.2011г., от неистински официален документ — удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. №******************/ 13.12.2010г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив;

- На 24.01.2011г., 27.01.2011г., 31.01.2011г. и 02.02.2011г. от неистински официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 ал.6 от ДОПК с изх. №********************/19.01.2011г.,сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив;

- На 09.02.2011г., 10.02.2011г., 15.02.2011г., 18.02.2011г., 21.02.2011г, 23.01.2011г., 24.02.2011г., 25.02.2011г., 28.02.2011., от неистински официален документ — удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. №*****************/ 07.02.2011г., сочено за издадено от орган по приходите при Т Д на НАП – Пловдив;

- На 01.03.2011г., 07.03.2011г., 15.03.2011г., 16.03.2011г., 18.03.2011г., 23.03.2011г., 28.03.2011г., от неистински официален документ удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх.№ ********************/ 01.03.2011г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив;

    - На 07.04.2011г., 08.04.2011г., 03.05.2011., от неистински официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87ал.6 от ДОПК с изх. № ********************/ 06.04.2011г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП -Пловдив.

- На 25.05.2011г., 07.06.2011г., 08.06.2011г., 10.06.2011г., 14.05.2011г, 15.06.2011г., от неистински официален документ -удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК с изх.№ ************************* /18.05.2010г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив;

  - На 23.06.2011г., 13.07.2011г., 14.07.2011г., от неистински официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № *********************/ 21.06.2011г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив;

  - На 02.08.2011г., от неистински официален документ - удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК с изх. № ********************/19.07.2011г., сочено за издадено от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Горепосочените удостоверения за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК са официални документи по смисъла на чл.93 т.5 от НК. Същите са неистински такива, тъй като не представляват конкретно  писмено изявление на обозначения в тях автор  - орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив. П.М. е лице, от което не може да се търси наказателна отговорност за съставянето на опорочените документи. Обвиняемият ползва посочените удостоверения, като представя същите пред Общинско предприятие "Организация и контрол на движението" - Пловдив при подаване на заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

Така осъществената от П.М. престъпна дейност е продължавана такава по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, тъй като същият извършва множество деяния, конкретизирани по време, място, начин и обстоятелства на извършване; всяко едно от деянията поотделно осъществява състава на чл.316 вр. чл.308 ал.1 от НК; извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка /сходство на начина и условията, при които са извършени/ и еднородност на вината /умисъл/, като последващите деяния от обективна и субективна страна се явяват продължение на предшестващите. Всяко едно от деянията е насочено срещу един и същ непосредствен обект, а именно обществените отношения, осигуряващи нормалните условия за съставянето и използването на документите, реда и правната сигурност на  документирането и всяко следващо деяние прибавя нов към вече настъпилия общественоопасен резултат.  

С оглед гореизложеното следва да се приеме, че от обективна страна са налице всички признаци на състава на престъплението по чл.316 вр. с чл.308 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Престъплението по чл.308 ал.1 НК е умишлено и тъй като със същото се преследва определена цел, то осъществяването му е възможно единствено при наличието на пряк умисъл у дееца. Следователно пряк по необходимост следва да бъде и умисълът на този, който само се ползва от неистинския документ /неистинските документи/. В противен случай ползването не би било „съзнателно”/съгл. чл.316 от НК/, тоест съдържащо представи и за умисъла на създателя на документа.

От субективна страна обвиняемият извършва престъплението умишлено под пряк умисъл като форма на вина, с непосредствено целени и настъпили общественоопасни последици. Съзнава противоправния характер на осъщественото деяние, като е цели и иска настъпването на забранените му последици. От доказателствения материал по делото се установява по безспорен начин, че П.М. съзнателно ползва опорочените документи. На същия е известно обстоятелството, че „П.. Б.” ЕООД гр.П. има задължения, съгласно издаденото въз основа на искане за издаване на документи на “П.. Б.” ЕООД гр.П.******************/08.11.2010 г. Удостоверение за наличие или липса на задължения с изх. №*******************/11.11.2010 г., получено лично от П.М. въз основа на нотариално заверено пълномощно от нотариус С. П., с номер ****/27.07.2009 г. В указаното удостоверение е отбелязано наличието на такива задължения на търговското дружество.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на П.М. за престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК. Обвиняемият е пълнолетно лице; не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А НК; престъплението е извършено умишлено и за него НК предвижда наказание „лишаване от свобода” до три години; с престъплението не са причинени имуществени вреди.

Предвид горното, след като съдът призна П.М. за виновен в извършване на престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, на осн. чл.78 А от НК го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лева.

 При определяне размера на административното наказание като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът взе предвид чистото съдебно минало на обвиняемия, добрите характеристични данни и изказаното съжаление. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете продължителния период от време на осъществяване на продължаваната престъпна дейност и множеството деяния, включени в същата.

Така определеното административно наказание съдът намира, че е необходимо, достатъчно и справедливо за постигане целите на наказанието и преди всичко с оглед поправянето и превъзпитанието на обвиняемия, както и за постигане на генералната превенция. Същото съответства изцяло на тежестта на извършеното от обвиняемия престъпление.

С оглед признаване на П.М. за виновен по повдигнатото му обвинение, на осн. чл.189 ал.3 НПК съдът осъди същия да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 160 лева /за изготвяне на съдебно-почеркова експертиза/.

Предвид гореизложеното съдът постанови решението си.

 

                                                       

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.