АНД 8218/2012 - Решение - 15-07-2013

Решение по Наказателно дело 8218/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

1912

гр. П., 15.07.2013г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              П.СКИ РАЙОНЕН СЪД - ХХ наказателен състав в публично заседание на десети май,    две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева.,

като разгледа НАХД № 8218/2012г. по описа на ПРС, ХХ наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

              Обжалвано е наказателно постановление /НП/ № ….. от 12.11.2012г. на  заместник – кмет в Община П., с което на ЕООД „Д.”, БУЛСТАТ: ...., със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Г.Д.Н.” № .., ет…, ап…, представлявано от И.Г.Д., ЕГН ********** на основание чл.25, ал.5 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г. е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева  за извършено нарушение на чл.21, ал.4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г.

             В жалбата и в съдебно заседание представляващия дружеството жалбоподател И.Д. излага съображения за неправилност и незаконосъобразност на НП и се иска отмяната му .

              Въззиваемата страна редовно и своевременно призована, представлява се от юристконсулт Е.К., който счита жалбата за неоснователна и прави искане за потвърждаване на атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

              Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на  процесуалните представители на страните в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за  установено следното от фактическа страна:

               С акт за установяване на административно нарушение /АУАН / № .. от 24.10.2012г.  съставен от свидетел Г.Б.Т. – на длъжност главен инспектор при П.ски общински инспекторат е констатирано, че на при извършена проверка на 17.10.2012г. с начален час 11:45 часа, в обект кафе – аператив, находящ се в гр.П., ул.”Г.Д.Н.” № .., установено с Констативен протокол № 100689/17.10.2012г. е констатирано, че пред обекта, на терен общинска собственост, са разположени 9 броя маси с 29 седящи места на обща площ 24,86 кв.м., измерено с рулетка в присъствието на лицето И.Г.Д. – собственик.  Представено е Разрешение № 01-000672/21.06.2012г. за ползване на общински терен на обща площ от 19,60 кв.м., както и че за останалите 5,26 кв.м. не е представено разрешение за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност съгласно Раздел II от ЗМДТ по чл.56 от ЗУТ, с което е нарушена разпоредбата по чл.21, ал.4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г. Актът е съставен в присъствието на представляващия дружеството жалбоподател  посочено в него като нарушител, подписан е от лицата посочени в него, и връчен препис от него на представляващия дружеството жалбоподател. В акта представляващия дружеството жалбоподател саморъчно е вписал писмени възражения. В административнонаказателната преписка такива възражения са приложени, като същите са саморъчно написани от жалбоподателят и адресирани до началника на общински инспекторат при Община П.. На основание констатациите в акта е издадено и атакуваното НП, в което по идентичен начин е описано деянието представляващо нарушението и нарушената правна разпоредба, и е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателят. Не съгласен с така наложеното му административно наказание жалбоподателят е обжалвал в срок пред РС П. издаденото НП.

               Горната фактическа обстановка, съдът приема за установена от показанията на  разпитаните свидетели  П.Г.,  Т.Б., както и от събраните писмени доказателства: НП, АУАН, разрешение за ползване на терен общинска собственост, оправомощителни заповеди на кмета на Община П..

              При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

              По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от  този текст, от легитимиран субект / срещу който е издадено атакуваното НП /, при наличие на правен интерес от  обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално допустима.

              Разгледана по същество същата се явява основателна поради основания различни от изложените от жалбоподателя.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество. 

                Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН  настоящият състав на П.ския районен съд  достигна до следните правни изводи:

                 По приложението на процесуалния закон:  Проверяваният акт е издаден от  упълномощен за това орган, с оглед разпоредбите на чл.25 на Наредбата за осигуряване на обществения ред, Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г. и Заповед № 11ОА3287 от 21.12.2011г. на кмета на Община П. и с оглед длъжностното качество което заема, поради което издалото НП лице е компетентно.  С оглед длъжностното качество на актосъставителят и във връзка с разпоредбите на чл.25 на  Наредбата за осигуряване на обществения ред, Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г. и Заповед 12ОА1638 /06.07.2012г. на кмета на Община П.  съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. Наказателното постановление е издадено в срок.  Но независимо от посоченото съдът счита, че  атакуваното наказателно  постановление е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради, което и следва да бъде отменено поради допуснати процесуални нарушения които са съществени, като не следва съдът да се произнася по съществото относно нарушението, като съображенията  на  съда  за  това са следните:

             При служебната проверка на издаденото АУАН  и обжалваното НП съдът установи също така, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато нарушение на  разпоредбата на  чл.40, ал.3 от  ЗАНН,  с което е нарушено и правото на  защита на  жалбоподателя.  За да достигне до този извод, съдът съобрази следното: Процесуалният закон – ЗАНН  урежда четири категории свидетели, които е допустимо да присъстват при съставяне на акта и да го подпишат.  Първата - свидетели, присъствали при извършване на нарушението, а именно лицата, възприели пряко и непосредствено един или повече елементи от състава на нарушението и/или личността на нарушителя, и които в най-голяма степен биха могли да допринесат за  изясняване на обективната фактическа обстановка. Втората - свидетели, присъствали при установяване на нарушението, а именно лицата, възприели факти и обстоятелства относими към датата, мястото и условията, при които съответния контролен орган е възприел елементи от състава на нарушението или данни за неговия извършител, и чиито показания биха могли да дадат ясна представа за това, дали възприетите факти и обстоятелства са надлежно обективирани в акта.  Третата - свидетели, присъствали при съставяне на акта, а именно това са лица както от посочените по - горе две групи, така и лица, които не са възприели нито факта на извършване на нарушението, нито условията, при които то е било установено, а единствено обстоятелствата, свързани с реда на изготвяне на акта. Четвъртата - свидетели на отказа на нарушителя да подпише акта, а именно това са лица, чието участие се налага, само в случай, че лицето, посочено като нарушител, се възползва от процесуалната възможност по чл.43, ал.2 от ЗАНН. Видно от изложеното, тези четири категории свидетели, удостоверяват различни факти и обстоятелства.

              От анализа на разпоредбата на чл.51, ал.1, б.“б” от ЗАНН следва, че законодателят разграничава актосъставителя от свидетелите, присъствали при извършване на нарушението. В тази връзка в отделните алинеи на  чл.40 от  ЗАНН са предвидени различни процедурни правила за съставянето на  АУАН в зависимост от  това дали, последният се съставя от актосъставителя в присъствието на свидетелите на   нарушението или не.  Така съгласно чл.40, ал.1 от ЗАНН, когато АУАН се съставя в присъствието на свидетел на нарушението и на нарушителя, акта се подписва от актосъставителя, нарушителя и свидетеля/лите. От друга страна, ако при извършване на нарушението не е имало свидетели или АУАН не може да бъде съставен в тяхно присъствие, ал.3 на чл.40 от ЗАНН изисква актът да бъде съставен в присъствието на   двама други свидетели, които в този смисъл са свидетели на съставянето на АУАН, а не свидетели на извършеното административно нарушение. В настоящия случай свидетелят посочен в АУАН е такъв само при съставянето на акта. Актосъставителят като очевидец на нарушението, е следвало да предостави на друго лице от общинския инспекторат с право да съставя АУАН да го състави. Доколкото това не е сторено, а акта е съставен в присъствието само на  един свидетел,  определя и заключението на съда че това представлява съществено процесуално нарушение, което налага отмяна  на атакуваното  НП, без да се произнася съда по същество относно нарушението. Административно наказателното производство въвежда строги правила за осъществяването му, както в основния закон - ЗАНН, така и в специализираните закони, които определят различните видове административни нарушения и наказанията за тях. Ето защо и особено важно е за държавните органи, които прилагат административно наказателните разпоредби да извършват това при  стриктно съблюдаване на законовите разпоредби. Това се налага не от обстоятелството, че прилагането на нормите, които определят отговорността на  всеки нарушител е самоцелно, а от обстоятелството, че стриктното им спазване е гаранция  за  справедливост на процедурата и липса  на произвол.

              Във връзка с изложеното и на основание чл.63,  ал.1, предл.3 от ЗАНН Съдът

 

Р Е Ш И:

 

              ОТМЕНЯ Наказателно постановление № …. от 12.11.2012г. на  заместник – кмет в Община П., с което на ЕООД „Д.”, БУЛСТАТ: ...., със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Г.Д.Н.” № …, ет…, ап…, представлявано от И.Г.Д., ЕГН ********** на основание чл.25, ал.5 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г. е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева  за извършено нарушение на чл.21, ал.4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общинския съвет гр.П. от 28.05.2009г.

 

 

              Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния съд на гр.П. по реда на  глава ХІІ от АПК .

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.