АНД 8215/2012 - Решение - 24-07-2013

Решение по Наказателно дело 8215/2012г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 2068

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

23.05.2013 г.                                                                                                                       гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На двадесет и трети май две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

Секретар: Гергана Спасова

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 8215 по описа за 2013 година

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1361 от 08.11.2012 г. от Р.П.П. на длъжност заместник-кмет в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3286/21.12.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя М.Н.М., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.40, ал.2, т.2 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Пловдив Решение № 225, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г. приета на Общински съвет - гр.Пловдив и на основание чл.39, ал.2 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Пловдив Решение № 225, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г. приета на Общински съвет - гр.Пловдив, е наложена ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

                Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М    О    Т    И    В    И:

 

                Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.            

Обжалвано е Наказателно постановление № 1361 от 08.11.2012 г. от Р.П.П. на длъжност заместник-кмет в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3286/21.12.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя М.Н.М., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.40, ал.2, т.2 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Пловдив Решение № 225, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г. приета на Общински съвет - гр.Пловдив и на основание чл.39, ал.2 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Пловдив Решение № 225, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г. приета на Общински съвет - гр.Пловдив, е наложена ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Жалбоподателят М.Н.М., се явява лично и с адв. Г..

Административ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      нонаказващия орган – Община Пловдив, се представлява от юриск. К..

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е допустима, подадена е в срок и разгледана по същество, същата е  ОСНОВАТЕЛНА.

На 27.09.2012 г. от актосъставителя Ц.С.Г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против М.Н.М., за това, че при извършена проверка на 22.09.2012 г. между 9:30 ч. и 11:00 часа на бул. „***“ *** е установено, че жалбоподателката е отсекла с брадва един брой иглолистно дърво - смърч, с дебелина на ствола около 15 см, без писмено разрешение от компетентен орган. Нарушението е констатирано на 25.09.2012 г. на бул.“***“ ***, гр. П. – на *** от входа, на общински терен. Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят поддържа констатираните в АУАН обстоятелства и в свободен разказ излага фактическата обстановка по нарушението. Заявява, че поводът за проверката е сигнал – телефонно обаждане от гражданка за отсечено дърво в съботен ден - 22.09.2012 г. и е посочено като лице извършило нарушението, нейната комшийка М.. На 25.09.2012 г., първия работен ден, около 11 часа, на посочения в сигнала адрес, разговаряла със свидетелката-очевидка В.С., която посочила на проверяващите къде е било иглолистното дърво - смърч и ги завела в посока североизток от блока, за да им покаже къде е изхвърлен дървесният материал - клони, основата на дървото. След това влезнали във входа, за да потърсят лицето М. М., живуща на първия етаж, ап.6, но същата отсъствала. След като не намерили жалбоподателката, разговаряли с И.М. свидетел – очевидец по време на нарушението, която слезнала и посочила същото място, където е било дървото, както и местото, където е отстранена растителността му. Актосъставителят обяснява, че смърча е бил зелен, здрав, без никакво сълзене по стъблото, което да говори за болест, с около 15 мм. дебелина на стеблото. Нямало следи по клоните на дървото да е заразено с така наречената болест – бяла американска пеперуда. Дървото било грапаво отсечено, т.е. не е рязано с трион или електрическа резачка. Според актосъставителя, по сведения на свидетелите- очевидци, дървото било отсечено с голяма брадва от жалбоподателката М.М. в събота между 9,30 -11,00 часа, като първо започнала да го отравя, а след това го отсякла.

След срещата си с М.М., проверяващите отишли в кметството на район „***“, за да проверят има ли постъпила молба и издадена заповед за отсичане на дървото от кмета на район „***“ и дали има такова дърво на този адрес,западноо разположено от входа, отчетено от еколога, че е болно.

На 27.09.2012 г. актосъставителят отишъл на адреса на М., за да й състави акт за установяване на административно нарушение, но тя отказала да подпише акта.

За изясняване на фактическата обстановка по делото е разпитан свидетелят П.М.В., която заявява, че в събота, преди 18 часа, съсед, живущ в блок *** с трион е отсякъл дървото, а когато това се е случило, била заедно с жалбоподателката и още 5-6 човека на тротоара. Твърди, че борчето било болно и са се опитали да го спасят като го лекуват с течен тор, отразяли му клоните, но то не се оправило. Заявява, че никой от присъстващите и от двата входа не е протестирал или недоволствал, когато съседа им отразял дръвчето.

В съдебно заседание е разпитан и свидетелят М.Д.М., живуща в същия вход с жалбоподателката, която разказва, че на 22.09.2012 г., около 9,30 часа, видяла М.М., със секира в ръка да отсича борчето пред блока им, а по-късно забелязала, че същото е изхвърлено от североизточната страна в задната част на блока. Твърди, че отивайки до изхвърленото дърво и разглеждайки го отблизо, видяла, че борчето е било отсечено и по него имало триъгълниче, обелило се от дъното на пъна му.

По делото е разпитан и свидетелят В. Г. С., съседка на жалбоподателката, която твърди, че на 22.09.2012 г. била на пейката пред входа и видяла как М. била разровила земята, за да изкорени борчето, а след това с брадва започнала да сече ствола на дървото. Приключила за час, сложила плочки, засяла цветя и изравнила земята.

 За доизясняване на фактическата обстановка по делото е разпитан свидетелят Г.М.Ц., живущ ***, който пред съда заявява, че той е отразял въпросното иглолистно дръвче пред другия вход на блока. Разказва, че в събота – 22.09.2012 г. по обед, прибирайки се от работа, видял комшийките си да оправят градинката – приготвяли се да засаждат нови дръвчета и искали да махнат борчето, защото било болно - с отрязан връх, което не растяло, нямало форма и линеело. Решил да им помогне и с предложения от тях трион, сам го отрязал, без чужда помощ. Твърди, че дървото било ниско – около 3 метра и с около 10 см. диаметър, както и че свидетелките В.С. и И.М. не били присъствали на отрязването. След като го отрязал, го оставил да го изхвърлят и се прибрал. Заявява, че не знае същия ден друго иглолистно дърво да е премахнато и че за да се отреже дървото, трябва да има разрешение от районната администрация.

В съдебно заседание, М. лично и чрез редовно упълномощения си защитник – адв. Г., моли обжалваното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и неоснователно. Поддържа подадената жалба, оспорва констатациите по АУАН и прави следните възражения:

Твърди, че фактическата обстановка, отразена в АУАН и НП не отговаря на действителната такава.

Сочи процесуални нарушения, тъй като съгласно ЗАНН акта за нарушение се съставя при установяване на нарушението и в присъствието на нарушителя, а в настоящия казус не са налице основанията на чл.40, ал.2,3 и 4 от ЗАНН, тъй като не е изяснена и безспорна фактическата обстановка. Заявява, че дървото е отрязано с трион от живеещ в околните блокове мъж.

Излага доводи, че посочената в наказателното постановление правна норма – чл.40, ал.2, т.2 от Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив противоречи на закон от по-висша степен и в този смисъл наложената глоба е незаконосъобразна.

            Представителят на въззиваемата страна - юр. К., моли жалбата да се отхвърли като неоснователна и недоказана и да се потвърди обжалваното НП, като правилен и законосъобразен акт. Счита, че от събраните по делото гласни доказателства на двете свидетелки-очевидци, по категоричен начин се установи основанието за съставянето на АУАН и НП, като и че няма процесуални нарушения при съставянето им. Моли да се потвърди и наложената в минимален размер санкция.

След като се запозна с административнонаказателната преписка и всички представени по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира следното:

                В хода на административнонаказателното производство – съдебното следствие, не се установи безспорно и категорично на 22.09.2012 г. между 9:30 ч. и 11:00 часа на бул. „***“ ***, жалбоподателката да е отсекла с брадва един брой иглолистно дърво - смърч, с дебелина на ствола около 15 см, без писмено разрешение от компетентен орган. При първоначалната проверка по установяване на нарушението и нарушителя, общинските органи не са събрали всички възможни доказателства – не са извършили проверка на съобщеното от свидетелката В.. Ограничавайки доказателствения материал, въз основа на които е съставен АУАН, на показанията на свидетелките И.М. и В.С., на практика е опорочило административното производство. Проверяващите органи, знаейки имената на лицето, подало сигнал, както потвърждава актосъставителя в съдебно заседание, са разпитали само него, без да съберат и проверят всички съотносими към нарушението факти и обстоятелства. В тази връзка, следва да се отбележи, че в хода на съдебното следствие се събраха достатъчно доказателства за наличието на влошени междусъседски отношения между М. и С. от една страна и жалбоподателката от друга. При тези данни, съдът намира, че е налице и личен мотив – лична вражда, поради което не може да приеме техните показания като безпристрастни, неопосредени и незаинетерсовани от хода на делото.

                На следващо място, при обсъжда не показанията на свидетеля Ц., се установява, че горните две свидетелки не се присъствали на извършване на нарушението – отрязването на дървото. Същият категорично заявява, че сам е извършил отстраняването на смърча, посредством трион. Съдът, кредитира неговите показания, тъй като не са оспорени от страните и се явяват обективни и незаинтересовани, тъй като последния не живее във входа на жалбоподателката и останалите свидетелки. Същите са и неоспосредени, тъй като по делото няма данни, някоя от страните да е в близки отношения с него. При тези данни, съдът намира, че обжалваното НП се явява недоказано и необосновано и ще следва да се отмени като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивски районен съд – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                    

 

ВЯРНО с оригинала.

 

Г.С.