АНД 7213/2012 - Мотиви - 11-03-2013

Мотиви по Наказателно дело 7213/2012г.

М О Т И В И

 

по НАХД № 7213/2012 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

С Постановление от 22.10.2012 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемият С.Т.Б., ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание по реда на чл.78А от НК за това, че на 14/15.10.2012 г. в гр. П., в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества - високорисково наркотично вещество-хашиш /смляна пресована марихуана/ с общо нето тегло 0,203 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ - 0.38 тегловни процента на стойност 1.83 лева съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.5 вр ал.3 т.1 от НК.

Прокурорът изцяло поддържа предложението на РП – Пловдив и счита, че са налице основанията за освобождаване на обвиняемия Б. от наказателна отговорност с налагане на  административно наказание, като моли за наказание глоба, определена в минимално предвидения от закона размер.

Обвиняемият Б. се признава за виновен. В настоящото производство не желае да дава допълнителни обяснения и се съгласява с изложените доводи на защитника си.

Адвокат К., упълномощен защитник на обвиняемия, моли подзащитният й да бъде признат за невинен по повдигнатото му обвинение. Излага доводи, че описаното деяние не е престъпно, макар да са осъществени признаците на престъплението по чл.354а, ал.3 т.1 от НК, но поради своята малозначителност и незначителна обществена опасност, моли съдът да приложи чл.9 ал.2 от НК, вземайки предвид чистото съдебно минало на обвиняемия, направените пълни самопризнания, разкаянието от извършеното, както и добрите му характеристични данни.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

На 14.10.2012 г. около 23:40 часа полицейските служители при III РУ "Полиция" гр. Пловдив – свидетелите Х.С. и Н.А., спрели за проверка на бул."***" в гр. П. свидетеля И.Г.И. и обвиняемия С.Т.Б., които вървели пеша. По повод извършен грабеж същия ден на територията на Трето РУП, полицейските служители, заявили на двете момчета, че ще ги заведат  при дежурния за справка и ще им бъде направен личен обиск за притежание на вещи, забранени от закона. Обвиняемият Б. носел в дрехите си високорисково наркотично вещество-хашиш /смляна пресована марихуана/ и уведомил свидетелят С., че носи в джоба на горнището на анцуга си топче хашиш. Последният бил задържан по реда на ЗМВР и отведен в сградата на ІІІ РУП гр. Пловдив, където по реда на чл.164 ал.1 т.1 от НПК му бил извършен обиск от разследващ полицай при III РУ "Полиция" гр.Пловдив, при който било открито и иззето в левия джоб на горнището на анцуга му - 1 бр. топче с неправилна форма, с диаметър 5 мм. от тъмна маса, увито в бяла полупрозрачна хартия.

Видно от заключението на извършената химическа експертиза в досъдебното производство, представеното за изследване кафяво топче хашиш-обект на експертизата е с нето тегло 0,203 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ - 0.38 % /тегловни/. Хашишът е изразходван при изследването. Хашишът е продукт на канабиса, който е включен в Приложение 1 към чл. З ал.2 от ЗКВНВН като растение с висока степен на риск, забранено за приложение. Според ПМС № 23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, изследваното вещество, предмет на инкриминираното деяние, възлиза на стойност 1.83 лева.

Гореописаната фактическа обстановка е безспорно подкрепена от показанията на свидетелите, обясненията на обвиняемия, справка съдимост, характеристична справка, протокол за претърсване и изземване, химическа експертиза.

Съдът, приема, че деянието на подсъдимия Б. само формално осъществява признаците на състава на престъплението по чл.354а, ал.3 т.1 от НК, тъй като неговата обществена опасност е явно незначителна, поради което в съответствие с разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, деянието като малозначително, не съставлява престъпление.

Описаното деяние в предложението на прокурора, съдът намира, че е с явна незначителна степен на обществена опасност и не е основание за реализиране на наказателна отговорност на обвиняемия. Явната незначителност на обществената опасност е обусловена от количеството наркотично вещество – с нетно тегло 0,203 грама и неговата равностойност в малки размери- на стойност 1,83 лв., със съдържание на ТХК 0,38%. Деянието е малозначително, когато или не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. При реализиране на която и да е от двете алтернативно предвидени хипотези, деянието не е престъпление. От фактите, изложени в доказателствения материал, следва и правния извод за липсата на престъпно деяние по смисъла на чл.9 ал.1 от НК.

Районният съд намира, че в конкретния случай, степента на застрашаване на обществените отношения, свързани с народното здраве, е много ниска в сравнение с типичното отрицателно въздействие, което оказват по принцип деянията от този вид. Съдът отчита неблагоприятното въздействие на наркотичното вещество върху здравето на човека, но обсъждайки личността на обвиняемия - лице с чисто съдебно минало, младата възраст, чистосърдечните самопризнания - казва на полицаите, че държи наркотичното вещество (малко като грамаж, процентно съдържание и стойност), добрите характеристични данни и критичното отношение към извършеното, счита, че изпълнителното деяние не е годно да причини такова засягане, което да изисква прилагане на наказателна репресия. А след като деянието, поради своята малозначителност не е общественоопасно, то не е и престъпно. След като липсва престъпление, обвиняемият следва да бъде оправдан.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемият Б., формално е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл. 354а, ал.5 във вр. с ал.3 т.1 от НК, за това, че на 14.10.2012 г. в гр. П., без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество-хашиш /смляна пресована марихуана/ с общо нето тегло 0,203 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ - 0.38 тегловни процента на стойност 1.83 лева, и същото поради своята явна малозначителност, не е престъпно по смисъла на чл.9, ал.2 от НК и не съставлява престъпление нито по реда на разпоредбата, за която е предаден на съд обвиняемия, нито по реда на друга разпоредба.

Ето защо, по изложените съображения, съдът намира, че описаното деяние е обществено укоримо, но укоримостта му не представлява достатъчно висока степен на обществена опасност, която е необходима, за да го направи престъпно и да изисква прилагане на наказателна репресия.

На основание чл.190, ал.1 от НПК, направените по делото разноски в размер на 99,20 лева/деветдесет и девет лева и 20 стотинки/, остават за сметка на Държавата.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО с оригинала.

Г.С.