АНД 6810/2012 - Решение - 09-07-2013

Решение по Наказателно дело 6810/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1849

гр.ПЛОВДИВ, 08.07.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на тридесети ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:                                             

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря БОРЯНА КОЗОВА като разгледа докладваното от съдията НАХД №6810/12  год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.   

        Обжалвано е Наказателно постановление №11010291/06.07.2012 год. на Директора на АДФИ гр.С., с което на Й.Г.Ш. е наложена ГЛОБА от 300 лв. на осн.чл.65 от Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки /отм./.

 

        За жалбоподателя се явява адв.Д., която поддържа въззивната жалба и излага аргументи за отмяна на НП.

Въззиваемата страна, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

 

Съдът като съобрази доказателствата по делото установи:

 

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

 

С НП жалбоподателят е наказан, защото е прието, че през 2009 год. като Кмет на Община Р. гр.П. е сключил договор за възлагане на обществена поръчка с изпълнител, който не е представил документ за липса на задължения към общината – чл.32, ал.1, т.2 от Наредбата.

АУАН, обаче, въз основа на който е издадено атакуваното НП, е установил съвсем различно нарушение – че в седмодневен срок след сключване на договора кметът не е изпратил информация за него до АОП – чл.34, ал.1 от Наредбата.

Налице е очевидно и непримиримо разминаване между констатациите в акта и в НП, поради което последното се явява произволно без преди издаването му нарушението да е било надлежно установено със съответния за него АУАН.

Налага се значи НП да бъде отменено.

По горните мотиви съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11010291/06.07.2012 год. на Директора на АДФИ гр.С., с което на Й.Г.Ш. е наложена ГЛОБА от 300 лв. на осн.чл.65 от Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки /отм./.

 

        Решението подлежи на обжалване пред АС П. в 14 – дневен срок от съобщението.

                                                                                                                                                               

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.