АНД 5204/2012 - Мотиви - 26-07-2012

Мотиви по Наказателно дело 5204/2012г.

М О Т И В И

 

към Решение по НАХД № 5204/2012 г. по описа на ПРС,

ХХн.с.

 

              Производство по реда на чл.4 и следващи от Указа за борба с дребното хулиганство.

 

              Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство на VІ РУ „Полиция” гр.Пловдив, извършено от М.В.Й., ЕГН **********.

              Нарушителката А. се явява в съдебно заседание лично, като заявява, че не се признава за виновна, не реално не оспорва изложените в акта факти и обстоятелства и моли съдът да и наложи наказание глоба. Служебно назначения и защитник адв. Л.Л.  в пледоарията си направи искане подзащитната му да бъде призната за невинни и оправдана, като направи и алтернативно искане ако бъде призната за виновна да и се наложи наказание глоба в размер към минималния.

              Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

               Нарушителката М.В.Й. е родена на ***г***, адресно регистрирана и живуща ***, ***, българска гражданка, неомъжена, неграмотна, безработна, неосъждана, ЕГН **********.

               На 24.07.2012г.  около 16,15 часа в гр.Пловдив, на бул.”Цариградско шосе”, в района на паметника  „Скобелева майка”  свидетелите Н.Д.М. и И.В.Г. – полицейски служители от VІ РУП гр.Пловдив в изпълнение на служебните им задължения извършвали обход на района със необозначен служебен автомобил. Свидетелите били с цивилни дрехи, и при обхода забелязали няколко лица от женски пол, между които и нарушителката, които  махали с ръка на преминаващите покрай тях водачи на моторни превозни средства. Със жестове насочвали вниманието на преминаващите към себе и, и най вече към своите полови белези, както и отправяли реплики към преминаващите с покана към тях. По време на извършване на посочените действия от лицата покрай тях преминавали граждани които ставали свидетели на това поведение и чували изречените от жените реплики. При спирането на автомобила,  тези лица от женски пол се приближили и започнали да им предлагат сексуални услуги. На отправените към тях предложения свидетелите  изразили явно несъгласието си. По време на разговора със свидетелите лицата не прекратили поведението си към преминаващите покрай тях водачи на МПС. Тъй като свидетелите М. и Г. останали възмутени от поведението на тези лица, свидетел Г. се свързал с полицейското управление и на мястото били изпратен полицейски патрул, който установил лицата и ги отвел в полицейското управление.

                Така описаните действия от страна на Й.  се явяват оскърбително отношение и държание към гражданите, както и непристойно поведение на публично място, с които същата е нарушила обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на чл.325 от НК, за което и бил съставен акт по УБДХ. Непристойните действия извършени от М.В.Й. са установени от полицейските служители – И.В.Г. и Н.Д.М.  от VІ РУП гр.Пловдив. Изготвена била Заповед за задържане за 24 часа на Й. и тя била задържана в помещение за задържане на лица в сградата на VІ РУП на МВР - Пловдив. Присъстващите на случилото се, включително и полицейските служители останали крайно възмутени от   поведението и.

              От направената в ОДЧ при VІ РУ „Полиция” на МВР гр.Пловдив справка е установена самоличността на нарушителката Й..

              Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по преписката доказателства, а именно: от обясненията на свидетелите,  които съдът изцяло кредитира като логични, обективни и взаимнодопълващи се, както и от приложената докладна записка по случая от полицейския служител М.И..

               При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът прие, че с действията си нарушителката М.В.Й. е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2, вр. ал.1 от УБДХ, за това, че на 24.07.2012г. в гр.Пловдив, около 16:15 часа на бул.”Цариградсдко Шосе” в района на паметника „Скобелева Майка” е извършила следните действия: подавала е жест с ръка, махайки на водачите на преминаващите автомобили и предлага сексуални услуги срещу заплащане на лица от мъжки пол. Тези действия от страна на нарушителката се явяват оскърбително отношение и държание към гражданите, както и непристойно поведение на публично място, с които нарушава обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на чл. 325 от НК.

          От субективна страна нарушението е извършено умишлено от дееца, като тя е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждала е общественоопасните последици от поведението си и е целяла тяхното настъпване.

          За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителката съдът намира, че на същата следва да бъде наложено на основание чл.1, ал.2 от УБДХ по – лекото  от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – Глоба в размер на 100 лева. Това наказание ще помогне в най-пълна степен да се превъзпита нарушителката към спазване на обществения ред, ще въздейства възпитателно върху нея и върху други членове на обществото.

            Причини за извършване на нарушението – незачитане на порядките в обществото и слаби волеви задръжки.

            Мотиви – стремеж към облагодетелстване по неморален начин.

 

            Водим от горното, съдът се произнесе с решението си.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала: И.П.