Актуална информация

        Районен съд - Пловдив изпраща информация чрез електронен пощенски адрес по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив. Комуникацията между двете институции се осъществява на база сключено споразумение между Районен съд - Пловдив и Адвокатска колегия - Пловдив, налични собствени мейл сървъри с висока степен на защита и удостоверяване от Адвокатска колегия - Пловдив, с име и адвокатски номер, че съответния имейл е на конкретен адвокат, член на Адвокатска колегия - Пловдив.

       Към този момент Районен съд - Пловдив не изпраща информация чрез електронен пощенски адрес на адвокати от други адвокатски колегии, предвид липсата на подобни споразумения. С цел гарантиране сигурността на информацията Районен съд - Пловдив няма да изпраща информация на имейли на публични сървъри, тъй като липсват данни за тяхната сигурност, а наред с това не може да се удостовери по категоричен начин, че даден имейл е на конкретен адвокат, с което да се гарантира сигурността на изпращаната информация.

 

Повече

          Уведомяваме Ви, че считано от 14.01.2016 г. Районен съд гр. Пловдив има нов електронен пощенски адрес за изпращане на съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс чрез електронен пощенски адрес, които изпраща в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела, а именно:

ms@rs-plovdiv.bg

 

Повече
Районен съд - Пловдив провежда анкета проучваща общественото мнение за работата на съдебните служители. Моля, изпращайте анкетата на е-mail  rsp@rs-plovdiv.com. Вашето мнение е важно за нас, поради което при изпращане на анкетата посочете телефон или e-mail за обратна връзка.
Повече

Стенографски протокол от срещата, състояла се на 19.06.2015 г., на съдиите от съдилищата в района на Апелативен съд Пловдив с Председателя на ВКС, членове на ВСС и Министъра на правосъдието, с изразените мнения и становища на участниците по предложенията за изменение на Закона за съдебната власт.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ