Актуална информация

ВСТЪПВАНЕ НА МЛАДШИ СЪДИИ

          Днес, 27.06.2016 г. на Общо събрание на съдиите при Районен съд Пловдив тържествено встъпиха в длъжност „съдия” Кристина Табакова, Виолета Низамова, Божидар Кърпачев, Людмила Митрева и Ели Анастасова.

         Гости на събранието бяха госпожа Галя Георгиева, член на ВСС, госпожа Магдалина Иванова, Председател на Апелативен съд Пловдив и госпожа Антония Роглева, Зам.-Председател на Окръжен съд Пловдив.

         Поздравителен адрес от представляващия ВСС беше връчен от  госпожа Галя Георгиева.

         Ели Анастасова е започнала юридическата си кариера като прокурорски помощник през 2011 г.

         Людмила Митрева е била юрисконсулт от 23.11.2010 г. до 02.01.2012 г., а Божидар Кърпачев е стартирал кариерното си развитие през 2012 г. в адвокатска кантора като правен съветник.

         И тримата след спечелен конкурс за младши съдии са изпълнявали тази длъжност в Окръжен съд Пловдив от 24.06.2014 г. до настоящия момент, а с Решение на ВСС по протокол № 9/21.06.2016 г. са назначени да изпълняват длъжността „Съдия” в Районен съд Пловдив.  

         Кристина Табакова е била младши съдия в Окръжен съд Варна от 24.06.2016 г. до настоящия момент. Тя има юридически стаж от осем години и половина, през четири от които е била съдебен помощник в Апелативен съд Пловдив.

         Виолета Низамова към настоящия момент е съдия в Софийски Районен съд. Тя e с общ юридически стаж от девет години, шест години от които е работила извън съдебната система и в МВР.

Повече

Изпращане на  информация по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив

Районен съд - Пловдив изпраща информация по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив. Комуникацията между двете институции се осъществява чрез софтуерна система „УДОСТОВЕРИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ“ /СС „УД“/, с интернет адрес: https://www.docattestation.com/на база сключено споразумение между Районен съд - Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив и налични собствени мейл сървъри с висока степен на защита.

       Към този момент Районен съд - Пловдив не изпраща информация чрез електронен пощенски адрес на адвокати от други адвокатски колегии, предвид липсата на подобни споразумения. С цел гарантиране сигурността на информацията Районен съд - Пловдив няма да изпраща информация на имейли на публични сървъри, тъй като липсват данни за тяхната сигурност, а наред с това не може да се удостовери по категоричен начин, че даден имейл е на конкретен адвокат.

Повече

СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - ПЛОВДИВ

На 15.04.2016 г. в Съдебната палата  - Пловдив бе въведена в експлоатация безжична мрежа (HOT SPOT), която дава възможност на посетителите в сградата  да използват безплатна безжична интернет връзка.

Повече

ПРОМЯНА В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОЩЕНСКИ АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ПО ГПК ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

Уведомяваме Ви, че считано от 14.01.2016 г. Районен съд гр. Пловдив има нов електронен пощенски адрес за изпращане на съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс чрез електронен пощенски адрес, които изпраща в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела, а именно:

ms@rs-plovdiv.bg

 

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ